Tag Archives: 1000 names

The 1,000 names of Dattātreya (दत्तात्रेयसहस्रनामावलिः)

अथ दत्तात्रेयसहस्रनामावलिः
॥ श्रीः॥

Dattātreya

Image of Dattātreya from a haveli 
Fatehpur, Rajasthan

श्रीगणेशाय नमः॥ श्री दतात्रेयाय नमः॥ अथ दत्तात्रेयसहस्रनामावलिः ओरारभ्यते॥ अद्य पूर्वोच्च्रित एवंगुणविशेषणविशिष्टायां सुभपुण्यातिथौ ममात्मनः पुराणौक्तफलप्राप्त्यर्थं धर्मार्थकाममोक्क्षसिद्धिध्वारा श्रीगुरुदत्तात्रेयरूत्यर्थं तत्सहस्रनामभिः सहस्रतुलसीपत्रादिसमर्पणं करिष्ये॥

॥ अथ ध्यानम्‌॥
दिगंबरं भस्मविकेपितांगं बोधात्मकं मुक्तिकरं प्रसन्नम्‌ निर्मानसं श्यामतनुं भजेऽहं दत्तात्रेयं ब्रह्मसमाधियुक्तम्‌॥ १॥
॥ इति ध्यानम्‌॥

१ श्रीदत्तात्रेयाय नमः

२ महायोगुबे नमः Continue reading