The 108 names of Cchinnamastā: श्रीछिन्नमस्ताष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्‌

श्रीछिन्नमस्ताष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्‌

śrīchinnamastāṣṭottaraśatanāma stotram

श्रीपार्वत्युवाच

śrīpārvatyuvāca

नाम्नां सहस्रमं परमं छिन्नमस्ताप्रियं शुभम्‌।

कथितं भवता शम्भो सद्यः शत्रुनिकृन्तनम्‌॥ १॥

Cchinnamastā Yantra

Cchinnamastā Yantra

पुनः पृच्छाम्यहं देव कृपां कुरु ममोपरि।

सहस्रनामपाठे च अशक्तो यः पुमान्‌ भवेत्‌॥ २॥

तेन किं पठ्यते नाथ तन्मे ब्रूहि कृपामय।

nāmnāṁ sahasramaṁ paramaṁ chinnamastāpriyaṁ śubham |

kathitaṁ bhavatā śambho sadyaḥ śatrunikṛntanam|| 1||

punaḥ pṛcchāmyahaṁ deva kṛpāṁ kuru mamopari |

sahasranāmapāṭhe ca aśakto yaḥ pumān bhavet|| 2||

tena kiṁ paṭhyate nātha tanme brūhi kṛpāmaya |

श्री सदाशिव उवाच

śrī sadāśiva uvāca

अष्टोत्तरशतं नाम्नां पठ्यते तेन सर्वदा॥ ३॥

सहस्र्नामपाठस्य फलं प्राप्नोति निश्चितम्‌।

ॐ अस्य श्रीछिन्नमस्ताष्टोत्तरशतनामस्तोत्रस्य सदाशिव

ऋषिरनुष्टुप्‌ छन्दः श्रीछिन्नमस्ता देवता

ममसकलसिद्धिप्राप्तये जपे विनियोगः॥

aṣṭottaraśataṁ nāmnāṁ paṭhyate tena sarvadā|| 3||

sahasrnāmapāṭhasya phalaṁ prāpnoti niścitam |

om asya śrīchinnamastāṣṭottaraśatanāamastotrasya sadāśiva

ṛṣiranuṣṭup chandaḥ śrīchinnamastā devatā

mamasakalasiddhiprāptaye jape viniyogaḥ||

ॐ छिन्नमस्ता महाविद्या महाभीमा महोदरी।

चण्डेश्वरी चण्डमाता चण्डमुण्ड्प्रभञ्जिनी॥ ४॥

महाचण्डा चण्डरूपा चण्डिका चण्डखण्डिनी।

क्रोधिनी क्रोधजननी क्रोधरूपा कुहू कला॥ ५॥

कोपातुरा कोपयुता जोपसंहारकारिणी।

वज्रवैरोचनी वज्रा वज्रकल्पा च डाकिनी॥ ६॥

डाकिनी कर्म्मनिरता डाकिनी कर्मपूजिता।

डाकिनी सङ्गनिरता डाकिनी प्रेमपूरिता॥ ७॥

खट्वाङ्गधारिणी खर्वा खड्गखप्परधारिणी।

प्रेतासना प्रेतयुता प्रेतसङ्गविहारिणी॥ ८॥

छिन्नमुण्डधरा छिन्नचण्डविद्या च चित्रिणी।

घोररूपा घोरदृष्टर्घोररावा घनोवरी॥ ९॥

योगिनी योगनिरता जपयज्ञपरायणा।

योनिचक्रमयी योनिर्योनिचक्रप्रवर्तिनी॥ १०॥

योनिमुद्रायोनिगम्या योनियन्त्रनिवासिनी।

यन्त्ररूपा यन्त्रमयी यन्त्रेशी यन्त्रपूजिता॥ ११॥

कीर्त्या कर्पादनी काली कङ्काली कलकारिणी।

आरक्ता रक्तनयना रक्तपानपरायणा॥ १२॥

भवानी भूतिदा भूतिर्भूतिदात्री च भैरवी।

भैरवाचारनिरता भूतभैरवसेविता॥ १३॥

om chinnamastā mahāvidyā mahābhīmā mahodarī |

caṇḍeśvarī caṇḍamātā caṇḍamuṇḍprabhañjinī|| 4||

mahācaṇḍā caṇḍarūpā caṇḍikā caṇḍakhaṇḍinī |

krodhinī krodhajananī krodharūpā kuhū kalā|| 5||

kopāturā kopayutā jopasaṁhārakāriṇī |

vajravairocanī vajrā vajrakalpā ca ḍākinī|| 6||

ḍākinī karmmaniratā ḍākinī karmapūjitā |

ḍākinī saṅganiratā ḍākinī premapūritā|| 7||

khaṭvāṅgadhāriṇī kharvā khaḍgakhapparadhāriṇī |

pretāsanā pretayutā pretasaṅgavihāriṇī|| 8||

chinnamuṇḍadharā chinnacaṇḍavidyā ca citriṇī |

ghorarūpā ghoradṛṣṭarghorarāvā ghanovarī|| 9||

yoginī yoganiratā japayajñaparāyaṇā |

yonicakramayī yoniryonicakrapravartinī|| 10||

yonimudrāyonigamyā yoniyantranivāsinī |

yantrarūpā yantramayī yantreśī yantrapūjitā|| 11||

kīrtyā karpādanī kālī kaṅkālī kalakāriṇī |

āraktā raktanayanā raktapānaparāyaṇā|| 12||

bhavānī bhūtidā bhūtirbhūtidātrī ca bhairavī |

bhairavācāraniratā bhūtabhairavasevitā|| 13||

भीमा भीमेश्वरी देवी भीमनादपरायणा।

भवाराध्या भवनुता भवसागरतारिणी॥ १४॥

भद्रकाली भद्रतनुर्भद्ररूपा च भद्रिका।

भद्ररूपा महाभद्रा सुभद्रा भद्रपालिनी॥ १५॥

सुभव्या भव्यवदना सुमुखी सिद्धसेविता।

सिद्धिदा सिद्धिनिवहा सिद्धासिद्धनिषेविता॥ १६॥

शुभदा शुभफ़्गा शुद्धा शुद्धसत्वाशुभावहा।

श्रेष्ठा दृष्ठिमयी देवी दृष्ठिसंहारकारिणी॥ १७॥

शर्वाणी सर्वगा सर्वा सर्वमङ्गलकारिणी।

शिवा शान्ता शान्तिरूपा मृडानी मदानतुरा॥ १८॥

इति ते कथितं देवि स्तोत्रं परमदुर्लभमं।

गुह्याद्‌गुह्यतरं गोप्यं गोपनियं प्रयत्नतः॥ १९॥

किमत्र बहुनोक्तेन त्वदग्रं प्राणवल्लभे।

मारणं मोहनं देवि ह्युच्चाटनमतः परमं॥ २०॥

स्तम्भनादिककर्म्माणि ऋद्धयः सिद्धयोऽपि च।

त्रिकालपठनादस्य सर्वे सिध्यन्त्यसंशयः॥ २१॥

महोत्तमं स्तोत्रमिदं वरानने मयेरितं नित्य मनन्यबुद्धयः।

पठन्ति ये भक्तियुता नरोत्तमा भवेन्न तेषां रिपुभिः पराजयः॥ २२॥

bhīmā bhīmeśvarī devī bhīmanādaparāyaṇā |

bhavārādhyā bhavanutā bhavasāgaratāriṇī|| 14||

bhadrakālī bhadratanurbhadrarūpā ca bhadrikā |

bhadrarūpā mahābhadrā subhadrā bhadrapālinī|| 15||

subhavyā bhavyavadanā sumukhī siddhasevitā |

siddhidā siddhinivahā siddhāsiddhaniṣevitā|| 16||

śubhadā śubhafgā śuddhā śuddhasatvāśubhāvahā |

śreṣṭhā dṛṣṭhimayī devī dṛṣṭhisaṁhārakāriṇī|| 17||

śarvāṇī sarvagā sarvā sarvamaṅgalakāriṇī |

śivā śāntā śāntirūpā mṛḍānī madānaturā|| 18||

iti te kathitaṁ devi stotraṁ paramadurlabhamaṁ |

guhyādguhyataraṁ gopyaṁ gopaniyaṁ prayatnataḥ|| 19||

kimatra bahunoktena tvadagraṁ prāṇavallabhe |

māraṇaṁ mohanaṁ devi hyuccāṭanamataḥ paramaṁ|| 20||

stambhanādikakarmmāṇi ṛddhayaḥ siddhayo’pi ca |

trikālapaṭhanādasya sarve sidhyantyasaṁśayaḥ|| 21||

mahottamaṁ stotramidaṁ varānane mayeritaṁ nitya mananyabuddhayaḥ |

paṭhanti ye bhaktiyutā narottamā bhavenna teṣāṁ ripubhiḥ parājayaḥ || 22||

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.