108 names of Baṭuka Bhairava: श्री बटुकभैरवाष्टोत्तरशतनामवलिः

[108 names of Baṭuka. Transcribed by Mike Magee from Bhairava Upasana – Hindi Pustak Bhandar, Delhi, no date. Any errors, please contact me]

श्री बटुकभैरवाष्टोत्तरशतनामवलिः।

ॐ अस्य श्री बटुकभैरवाष्टोत्तरशतनाम मन्त्रस्य बृहदारण्यक ऋशिः। अनुष्टुप्‌ छन्दः। श्री बटुकभैरवो देवता। बं बीजम्‌। ह्रीं शक्तिः। प्रणव कीलकम्‌। श्री बटुकभैरव प्रीत्यर्थम्‌ एभिर्द्रव्यैः पृथक्‌ नाम मन्त्रेण हवने विनियोगः। तत्रादौ ह्रां बां इति करन्यासं हृदयादि न्यासं च कृत्वा ।ध्यात्वा गंधाक्शतैः संपूज्य हवनं कुर्य्यात्‌।

Image of Bhairava set into a niche in a gali in Benares

ॐ भैरवाय नमः।

ॐ भूतनाथाय नमः।

ॐ भूतात्मने नमः।

ॐ भूतभावनाय नमः।

ॐ क्शेत्रज्ञाय नमः।

ॐ क्शेत्रपालाय नमः।

ॐ क्शेत्रदाय नमः।

ॐ क्शत्रियाय नमः।

ॐ विरजि नमः।

ॐ श्मशान वासिने नमः।

ॐ मांसाशिने नमः।

ॐ खर्वराशिने नमः।

ॐ स्मरांतकाय नमः।

śrī baṭukabhairavāṣṭottaraśatanāmavaliḥ | om asya śrī baṭukabhairavāṣṭottaraśatanāma mantrasya bṛhadāraṇyaka ṛśiḥ | anuṣṭup chandaḥ| śrī baṭukabhairavo devatā| baṁ bījam| hrīṁ śaktiḥ| praṇava kīlakam|  śrī baṭukabhairava prītyartham ebhirdravyaiḥ pṛthak nāma mantreṇa havane viniyogaḥ| tatrādau hrāṁ bāṁ iti karanyāsaṁ hṛdayādi nyāsaṁ ca kṛtvā dhyātvā gaṁdhākśataiḥ saṁpūjya havanaṁ kuryyāt|

om bhairavāya namaḥ|

om bhūtanāthāya namaḥ|

om bhūtātmane namaḥ|

om bhūtabhāvanāya namaḥ|

om kśetrajñāya namaḥ|

om kśetrapālāya namaḥ|

om kśetradāya namaḥ|

om kśatriyāya namaḥ|

om viraji namaḥ|

om śmaśāna vāsine namaḥ|

om māṁsāśine namaḥ|

om kharvarāśine namaḥ|

om smarāṁtakāya namaḥ|

ॐ रक्तपाय नमः।

ॐ पानपाय नमः।

ॐ सिद्धाय नमः।

ॐ सिद्धिदाय नमः।

ॐ सिद्धिसेविताय नमः।

ॐ कंकालाय नमः।

ॐ कालाशमनाय नमः।

ॐ कलाकाष्ठाय नमः।

ॐ तनये नमः।

ॐ कवये नमः।

ॐ त्रिनेत्राय नमः।

ॐ बहुनेत्राय नमः।

ॐ पिंगललोचनाय नमः।

ॐ शूलपाणये नमः।

ॐ खङ्गपाणये नमः।

ॐ कपालिने नमः।

ॐ धूम्रलोचनाय नमः।

ॐ अभिरेव नमः।

ॐ भैरवीनाथाय नमः।

ॐ भूतपाय नमः।

om raktapāya namaḥ|

om pānapāya namaḥ|

om siddhāya namaḥ|

om siddhidāya namaḥ|

om siddhisevitāya namaḥ|

om kaṁkālāya namaḥ|

om kālāśamanāya namaḥ|

om kalākāṣṭhāya namaḥ|

om tanaye namaḥ|

om kavaye namaḥ|

om trinetrāya namaḥ|

om bahunetrāya namaḥ|

om piṁgalalocanāya namaḥ|

om śūlapāṇaye namaḥ|

om khaṅgapāṇaye namaḥ|

om kapāline namaḥ|

om dhūmralocanāya namaḥ|

om abhireva namaḥ|

om bhairavīnāthāya namaḥ|

om bhūtapāya namaḥ|

ॐ योगिनीपतये नमः।

ॐ धनदाय नमः।

ॐ धनहारिणे नमः।

ॐ धनवते नमः।

ॐ प्रीतिवर्धनाय नमः।

ॐ नागहाराय नमः।

ॐ नागपाशाय नमः।

ॐ व्योमकेशाय नमः।

ॐ कपालभृते नमः।

ॐ कालाय नमः।

ॐ कपालमालिने नमः।

ॐ कमनीयाय नमः।

ॐ कलानिधये नमः।

ॐ त्रिलोचनाय नमः।

ॐ ज्वलन्नेत्राय नमः।

ॐ त्रिशिखिने नमः।

ॐ त्रिलोकषाय नमः।

ॐ त्रिनेत्रयतनयाय नमः।

ॐ डिंभाय नमः

ॐ शान्ताय नमः।

om yoginīpataye namaḥ|

om dhanadāya namaḥ|

om dhanahāriṇe namaḥ|

om dhanavate namaḥ|

om prītivardhanāya namaḥ|

om nāgahārāya namaḥ|

om nāgapāśāya namaḥ|

om vyomakeśāya namaḥ|

om kapālabhṛte namaḥ|

om kālāya namaḥ|

om kapālamāline namaḥ|

om kamanīyāya namaḥ|

om kalānidhaye namaḥ|

om trilocanāya namaḥ|

om jvalannetrāya namaḥ|

om triśikhine namaḥ|

om trilokaṣāya namaḥ|

om trinetrayatanayāya namaḥ|

om ḍiṁbhāya namaḥ

om śāntāya namaḥ|

ॐ शान्तजनप्रियाय नमः।

ॐ बटुकाय नमः।

ॐ बटुवेशाय नमः।

ॐ खट्वांगधारकाय नमः।

ॐ धनाध्यक्शाय नमः।

ॐ पशुपतये नमः।

ॐ भिक्शुकाय नमः।

ॐ परिचारकाय नमः।

ॐ धूर्ताय नमः।

ॐ दिगम्बराय नमः।

ॐ शूराय नमः।

ॐ हरिणे नमः।

ॐ पांडुलोचनाय नमः।

ॐ प्रशांताय नमः।

ॐ शांतिदाय नमः।

ॐ सिद्धाय नमः।

ॐ शंकरप्रियबांधवाय नमः।

ॐ अष्टभूतये नमः।

ॐ निधीशाय नमः।

ॐ ज्ञानचक्शुशे नमः।

om śāntajanapriyāya namaḥ|

om baṭukāya namaḥ|

om baṭuveśāya namaḥ|

om khaṭvāṁgadhārakāya namaḥ|

om dhanādhyakśāya namaḥ|

om paśupataye namaḥ|

om bhikśukāya namaḥ|

om paricārakāya namaḥ|

om dhūrtāya namaḥ|

om digambarāya namaḥ|

om śūrāya namaḥ|

om hariṇe namaḥ|

om pāṁḍulocanāya namaḥ|

om praśāṁtāya namaḥ|

om śāṁtidāya namaḥ|

om siddhāya namaḥ|

om śaṁkarapriyabāṁdhavāya namaḥ|

om aṣṭabhūtaye namaḥ|

om nidhīśāya namaḥ|

om jñānacakśuśe namaḥ|

ॐ तपोमयाय नमः।

ॐ अष्टाधाराय नमः।

ॐ षडाधाराय नमः।

ॐ सर्पयुक्ताय नमः।

ॐ शिखिसखाय नमः।

ॐ भूधराय नमः।

ॐ भुधराधीशाय नमः।

ॐ भूपतये नमः।

ॐ भूधरात्मजाय नमः।

ॐ कंकालधारिणे नमः।

ॐ मुण्दिने नमः।

ॐ नागयज्ञोपवीतवते नमः।

ॐ जृम्भणाय नमः।

ॐ मोहनाय नमः।

ॐ स्तंभिने नमः।

ॐ मरणाय नमः।

ॐ क्शोभणाय नमः।

ॐ शुद्धनीलांजनप्रख्याय नमः।

ॐ दैत्यघ्ने नमः।

ॐ मुण्डभूषिताय नमः।

om tapomayāya namaḥ|

om aṣṭādhārāya namaḥ|

om ṣaḍādhārāya namaḥ|

om sarpayuktāya namaḥ|

om śikhisakhāya namaḥ|

om bhūdharāya namaḥ|

om bhudharādhīśāya namaḥ|

om bhūpataye namaḥ|

om bhūdharātmajāya namaḥ|

om kaṁkāladhāriṇe namaḥ|

om muṇdine namaḥ|

om nāgayajñopavītavate namaḥ|

om jṛmbhaṇāya namaḥ|

om mohanāya namaḥ|

om staṁbhine namaḥ|

om maraṇāya namaḥ|

om kśobhaṇāya namaḥ|

om śuddhanīlāṁjanaprakhyāya namaḥ|

om daityaghne namaḥ|

om muṇḍabhūṣitāya namaḥ|

ॐ बलिभुजं नमः।

ॐ बलिभुङ्नाथाय नमः।

ॐ बालाय नमः।

ॐ बालपराक्रमाय नमः।

ॐ सर्वापित्तारणाय नमः।

ॐ दुर्गाय नमः।

ॐ दुष्टभूतनिषेविताय नमः।

ॐ कामिने नमः।

ॐ कलानिधये नमः।

ॐ कांताय नमः।

ॐ कामिनीवशकृद्वशिने नमः।

ॐ सर्वसिद्धिप्रदाय नमः।

ॐ वैद्याय नमः।

ॐ प्रभवे नमः।

ॐ विष्णवे नमः।

॥ इति श्री बटुकभैरवाष्टोत्तरशतनामम् समाप्तम्‌॥

om balibhujaṁ namaḥ|

om balibhuṅnāthāya namaḥ|

om bālāya namaḥ|

om bālaparākramāya namaḥ|

om sarvāpittāraṇāya namaḥ|

om durgāya namaḥ|

om duṣṭabhūtaniṣevitāya namaḥ|

om kāmine namaḥ|

om kalānidhaye namaḥ|

om kāṁtāya namaḥ|

om kāminīvaśakṛdvaśine namaḥ|

om sarvasiddhipradāya namaḥ|

om vaidyāya namaḥ|

om prabhave namaḥ|

om viṣṇave namaḥ|

|| iti śrī baṭukabhairavāṣṭottaraśatanāmam samāptam ||

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.