The 1,000 names of Dattātreya (दत्तात्रेयसहस्रनामावलिः)

अथ दत्तात्रेयसहस्रनामावलिः
॥ श्रीः॥

Dattātreya

Image of Dattātreya from a haveli 
Fatehpur, Rajasthan

श्रीगणेशाय नमः॥ श्री दतात्रेयाय नमः॥ अथ दत्तात्रेयसहस्रनामावलिः ओरारभ्यते॥ अद्य पूर्वोच्च्रित एवंगुणविशेषणविशिष्टायां सुभपुण्यातिथौ ममात्मनः पुराणौक्तफलप्राप्त्यर्थं धर्मार्थकाममोक्क्षसिद्धिध्वारा श्रीगुरुदत्तात्रेयरूत्यर्थं तत्सहस्रनामभिः सहस्रतुलसीपत्रादिसमर्पणं करिष्ये॥

॥ अथ ध्यानम्‌॥
दिगंबरं भस्मविकेपितांगं बोधात्मकं मुक्तिकरं प्रसन्नम्‌ निर्मानसं श्यामतनुं भजेऽहं दत्तात्रेयं ब्रह्मसमाधियुक्तम्‌॥ १॥
॥ इति ध्यानम्‌॥

१ श्रीदत्तात्रेयाय नमः

२ महायोगुबे नमः

३ योगेशाय नमः

४ अमरप्रभवे नमः

५ मुनये नमः

६ दिगंबराय नमः

७ बालाय नमः

८ मायामुक्ताय नमः

९ मदापहाय नमः

१० अवधूताय नाः

११ माहानाथाय नमः

१२ शंकराय नमः

१३ अमर्वल्लभाय नमः

१४ महादेवाय नमः

atha dattātreyasahasranāmāvaliḥ

|| śrīḥ ||

śrīgaṇeśāya namaḥ || śrī datātreyāya namaḥ || atha dattātreyasahasranāmāvaliḥ orārabhyate || adya pūrvoccrita evaṁguṇaviśeṣaṇaviśiṣṭāyāṁ subhapuṇyātithau mamātmanaḥ purāṇauktaphalaprāptyarthaṁ dharmārthakāmamokkṣasiddhidhvārā śrīgurudattātreyaorūtyarthaṁ tatsahasranāmabhiḥ sahasratulasīpatrādisamarpaṇaṁ kariṣye ||

|| atha dhyānam ||

digaṁbaraṁ bhasmavikepitāaṁgaṁ bodhātmakaṁ muktikaraṁ prasannam nirmānasaṁ śyāmatanuṁ bhaje’haṁ dattātreyaṁ brahmasamādhiyuktam || 1 ||

|| iti dhyānam ||

1 śrīdattātreyāya namaḥ

2 mahāyogube namaḥ

3 yogeśāya namaḥ

4 amaraprabhave namaḥ

5 munaye namaḥ

6 digaṁbarāya namaḥ

7 bālāya namaḥ

8 māyāmuktāya namaḥ

9 madāpahāya namaḥ

10 avadhūtāya nāḥ

11 māhānāthāya namaḥ

12 śaṁkarāya namaḥ

13 amarvallabhāya namaḥ

14 mahādevāya namaḥ

१५ आदिदेवाय नमः

१६ पुराणप्रभवे नमः

१७ ईश्वराय नमः

१८ सत्त्वकृते नमः

१९ सत्त्वभृते नमः

२० भावाय नमः

२१ सत्त्वात्मने नमः

२२ सत्त्वसागराय नमः

२३ सत्त्वविदे नमः

२४ सत्त्वसाक्षिणे नमः

२५ सत्त्वसाध्याय नमः

२६ अमराधिपाय नमः

२७ भूतकृते नमः

२८ भूतभृते नमः

२९ भूतात्मने नमः

३० भूतसंभवाय नमः

३१ भूतभावाय नमः

३२ भावय नमः

३३ भूतव्दे नमः

३४ भूतकारणाय नमः

15 ādidevāya namaḥ

16 purāṇaprabhave namaḥ

17 īśvarāya namaḥ

18 sattvakṛte namaḥ

19 sattvabhṛte namaḥ

20 bhāvāya namaḥ

21 sattvātmane namaḥ

22 sattvasāgarāya namaḥ

23 sattvavide namaḥ

24 sattvasākṣiṇe namaḥ

25 sattvasādhyāya namaḥ

26 amarādhipāya namaḥ

27 bhūtakṛte namaḥ

28 bhūtabhṛte namaḥ

29 bhūtātmane namaḥ

30 bhūtasaṁbhavāya namaḥ

31 bhūtabhāvāya namaḥ

32 bhāvaya namaḥ

33 bhūtavde namaḥ

34 bhūtakāraṇāya namaḥ

३५ भूतसाक्षिणे नमः

३६ प्रभूतये नमः

३७ भुतानां परमागतये नमः

३८ भूतसंगविहीनात्मने नमः

३९ भूतत्मने नमः

४० भूतशंकराय नमः

४१ भूतनथाय नमः

४२ महानथाय नमः

४३ आदिनाथाय नमः

४४ महेश्वराय नाः

४५ सर्वभूतन्वासात्मने नमः

४६ भूतसंतापनाशनाय नमः

४७ सर्वात्मने नमः

४८ सर्वभृते नमः

४९ सर्वाय नमः

५० सर्वज्ञाय नमः

५१ सर्वानिर्णयाय नमः

५२ सर्वसाक्षिणे नमः

५३ बृहद्भानवे नमः

५४ सर्वाविदे नमः

35 bhūtasākṣiṇe namaḥ

36 prabhūtaye namaḥ

37 bhutānāṁ paramāgataye namaḥ

38 bhūtasaṁgavihīnātmane namaḥ

39 bhūtatmane namaḥ

40 bhūtaśaṁkarāya namaḥ

41 bhūtanathāya namaḥ

42 mahānathāya namaḥ

43 ādināthāya namaḥ

44 maheśvarāya nāḥ

45 sarvabhūtanvāsātmane namaḥ

46 bhūtasaṁtāpanāśanāya namaḥ

47 sarvātmane namaḥ

48 sarvabhṛte namaḥ

49 sarvāya namaḥ

50 sarvajñāya namaḥ

51 sarvānirṇayāya namaḥ

52 sarvasākṣiṇe namaḥ

53 bṛhadbhānave namaḥ

54 sarvāvide namaḥ

५५ सर्वमंगलाय नमः

५६ शांताय नमः

५७ सत्याय नमः

५८ समाय नमः

५९ पूर्णाय नमः

६० एकाकिनिने नमः

६१ कमलापतये नमः

६२ रामाय नमः

६३ रामप्रियाय नमः

६४ विरामाय नमः

६५ रामकारणाय नमः

६६ शुद्धात्मने नमः

६७ पावनाय नमः

६८ अनंताय नमः

६९ प्रतीताय नमः

७० पर्मार्थभृते नमः

७१ हंसाक्षिणे नमह्

७२ विभवे नमः

७३ प्रभवे नमः

७४ प्रलयाय नमः

55 sarvamaṁgalāya namaḥ

56 śāṁtāya namaḥ

57 satyāya namaḥ

58 samāya namaḥ

59 pūrṇāya namaḥ

60 ekākinine namaḥ

61 kamalāpataye namaḥ

62 rāmāya namaḥ

63 rāmapriyāya namaḥ

64 virāmāya namaḥ

65 rāmakāraṇāya namaḥ

66 śuddhātmane namaḥ

67 pāvanāya namaḥ

68 anaṁtāya namaḥ

69 pratītāya namaḥ

70 parmārthabhṛte namaḥ

71 haṁsākṣiṇe namah

72 vibhave namaḥ

73 prabhave namaḥ

74 pralayāya namaḥ

७५ सिद्धात्मने नमः

७६ परमात्मने नमः

७७ सिद्धानां प्र्र्मागतये नमः

७८ सिद्धिसिद्धये नमः

७९ साध्याय नमः

८० साधनाय नमः

८१ उत्तमाय नमः

८२ सुलक्षाणाय नमः

८३ सुमेधाविने नमः

८४ विद्यावते नमः

८५ विगतांतराय नमः

८६ विज्वराय नमः

८७ महाबाहवे नमः

८८ बहुलानंदवर्धनाय नमः

८९ अव्यक्त्पुरुषाय नमः

९० प्राज्ञाय नमः

९१ पराज्ञाय नमः

९२ परमार्थदृशे नमः

९३ परापरविनिर्मुक्ताय नमः

९४ युक्ताय नमः

75 siddhātmane namaḥ

76 paramātmane namaḥ

77 siddhānāṁ prrmāgataye namaḥ

78 siddhisiddhaye namaḥ

79 sādhyāya namaḥ

80 sādhanāya namaḥ

81 uttamāya namaḥ

82 sulakṣāṇāya namaḥ

83 sumedhāvine namaḥ

84 vidyāvate namaḥ

85 vigatāṁtarāya namaḥ

86 vijvarāya namaḥ

87 mahābāhave namaḥ

88 bahulānaṁdavardhanāya namaḥ

89 avyaktpuruṣāya namaḥ

90 prājñāya namaḥ

91 parājñāya namaḥ

92 paramārthadṛśe namaḥ

93 parāparavinirmuktāaya namaḥ

94 yuktāya namaḥ

९५ तत्त्वप्रकाशवते नमः

९६ दयावते नमः

९७ भगवते नमः

९८ भाविने नमः

९९ भावात्मने नमः

१०० भावकारणाय नमः

१०१ भवसंप्रापनाशाय नमः

१०२ पुष्पवते नमः

१०३ अंडिताय नमः

१०४ बुधाय नमः

१०५ प्रत्यक्षवस्तवे नमः

१०६ विश्वात्मने नमः

१०७ प्रत्यग्ब्रह्मसनातनाय नमः

१०८ प्रमाणविगताय नमः

१०९ प्रत्यहाराबुयोज्यकाय नमः

११० प्रणावाय नमः

१११ प्रणवातीताय नमः

११२ प्रमुख्याय नमः

११३ प्रलयात्मकाय नमः

११४ मृत्युंजयाय नमः

95 tattvaprakāśavate namaḥ

96 dayāvate namaḥ

97 bhagavate namaḥ

98 bhāvine namaḥ

99 bhāvātmane namaḥ

100 bhāvakāraṇāya namaḥ

101 bhavasaṁprāpanāśāya namaḥ

102 puṣpavate namaḥ

103 aṁḍitāya namaḥ

104 budhāya namaḥ

105 pratyakṣavastave namaḥ

106 viśvātmane namaḥ

107 pratyagbrahmasanātanāya namaḥ

108 pramāṇavigatāya namaḥ

109 pratyahārābuyojyakāya namaḥ

110 praṇāvāya namaḥ

111 praṇavātītāya namaḥ

112 pramukhyāya namaḥ

113 pralayātmakāya namaḥ

114 mṛtyuṁjayāya namaḥ

११५ विविकितात्मने नमः

११६ शंकरात्मने नमः

११७ परस्मै वपुषे नमः

११८ परमाय नमः

११९ तनुविज्ञ्याय नमः

१२० परमात्मनि संशित्स्थताय नमः

१२१ प्रचोधकलनाधाराय नमः

१२२ प्रभावप्रवरोत्तमाय नमः

१२३ चिदंबराय नमः

१२४ चिद्विलसासाय नमः

१२५ चिदाकाशाय नमः

१२६ चिदुत्तमाय नमः

१२७ चित्तचैतन्यचित्तात्मने नमः

१२८ देवानां परमागतये नमः

१२९ अचेत्याय नमः

१३० चेतनाधाराय नमः

१३१ चेतनाचित्तविक्रमाय नमः

१३२ चित्तात्मने नमः

१३३ चेतनारूपाय नमः

१३४ लसत्पंकजलोचनाय नमः

115 vivikitātmane namaḥ

116 śaṁkarātmane namaḥ

117 parasmai vapuṣe namaḥ

118 paramāya namaḥ

119 tanuvijñyāya namaḥ

120 paramātmani saṁśitsthatāya namaḥ

121 pracodhakalanādhārāya namaḥ

122 prabhāvapravarottamāya namaḥ

123 cidaṁbarāya namaḥ

124 cidvilasāsāya namaḥ

125 cidākāśāya namaḥ

126 ciduttamāya namaḥ

127 cittacaitanyacittātmane namaḥ

128 devānāṁ paramāgataye namaḥ

129 acetyāya namaḥ

130 cetanādhārāya namaḥ

131 cetanācittavikramāya namaḥ

132 cittātmane namaḥ

133 cetanārūpāya namaḥ

134 lasatpaṁkajalocanāya namaḥ

१३५ परब्रह्मणे नमः

१३६ परंज्योतिषे नमः

१३७ परंधाम्ने नमः

१३८ परंतपसे नमः

१३९ परंसूत्राय नमः

१४० परतंत्राय नमः

१४१ पवित्राय नमः

१४२ परमोहवने नमः

१४३ क्षेत्रज्ञाय नमः

१४४ क्षेत्रगाय नमः

१४५ क्षेत्राय नमः

१४६ क्षेत्राधाराय नमः

१४७ पुरंजनाय नमः

१४८ क्षेत्रशून्याय नमः

१४९ लोकसाक्षिणे नमः

१५० क्षेत्रवते नमः

१५१ बहुनायकाय नमः

१५२ योगेन्द्राय नमः

१५३ योगपूज्याय नमः

१५४ योग्याय नमः

135 parabrahmaṇe namaḥ

136 paraṁjyotiṣe namaḥ

137 paraṁdhāmne namaḥ

138 paraṁtapase namaḥ

139 paraṁsūtrāya namaḥ

140 parataṁtrāya namaḥ

141 pavitrāya namaḥ

142 paramohavane namaḥ

143 kṣetrajñāya namaḥ

144 kṣetragāya namaḥ

145 kṣetrāya namaḥ

146 kṣetrādhārāya namaḥ

147 puraṁjanāya namaḥ

148 kṣetraśūnyāya namaḥ

149 lokasākṣiṇe namaḥ

150 kṣetravate namaḥ

151 bahunāyakāya namaḥ

152 yogendrāya namaḥ

153 yogapūjyāya namaḥ

154 yogyāya namaḥ

१५५ आत्मविदांशुचये नमः

१५६ योगमायाधराय नमः

१५७ स्थाणवे नमः

१५८ अचलाय नमः

१५९ कमलापतये नमः

१६० योगेशाय नमः

१६१ योगनिर्मात्रे नमः

१६२ योगज्ञानप्रकाशनाय नमः

१६३ योगपालाय नमः

१६४ लोकपालाय नमः

१६५ संसारतमोह्नाशनाय नमः

१६६ गुह्याय नमः

१६७ गुह्यतमाय नमः

१६८ गुप्तये नमः

१६९ मुक्ताये नमः

१७० युक्ताय नमः

१७१ सनातनाय नमः

१७२ महनाय नमः

१७३ गगनाकाराय नमः

१७४ गंभीराय नमः

155 ātmavidāṁśucaye namaḥ

156 yogamāyādharāya namaḥ

157 sthāṇave namaḥ

158 acalāya namaḥ

159 kamalāpataye namaḥ

160 yogeśāya namaḥ

161 yoganirmātre namaḥ

162 yogajñānaprakāśanāya namaḥ

163 yogapālāya namaḥ

164 lokapālāya namaḥ

165 saṁsāratamohnāśanāya namaḥ

166 guhyāya namaḥ

167 guhyatamāya namaḥ

168 guptaye namaḥ

169 muktāye namaḥ

170 yuktāya namaḥ

171 sanātanāya namaḥ

172 mahanāya namaḥ

173 gaganākārāya namaḥ

174 gaṁbhīrāya namaḥ

१७५ गणनायकाय नम

१७६ गोविंदाय नमः

१७७ गोपतये नमः

१७८ गोप्त्रे नमः

१७९ गोभागाय नमः

१८० भावसंस्थिताय नमः

१८१ गोसाक्षिणे नमः

१८२ गोतमारये नमः

१८३ गांधाराय नमः

१८४ गगबाकृतये नमः

१८५ योगयुक्ताय नमः

१८६ भोगमुक्ताय नमः

१८७ शंकामुक्तसमाधिमते नमः

१८८ शजाय नमः

१८९ सकलेशानाय नमः

१९० कार्तवोरुवरप्रदादय नमः

१९१ सरजसे नमः

१९२ विरजसे नमः

१९३ पुंसे नमः

१९४ पावनाय नमः

175 gaṇanāyakāya namaḥ

176 goviṁdāya namaḥ

177 gopataye namaḥ

178 goptre namaḥ

179 gobhāgāya namaḥ

180 bhāvasaṁsthitāya namaḥ

181 gosākṣiṇe namaḥ

182 gotamāraye namaḥ

183 gāṁdhārāya namaḥ

184 gagabākṛtaye namaḥ

185 yogayuktāya namaḥ

186 bhogamuktāya namaḥ

187 śaṁkāmuktasamādhimate namaḥ

188 śajāya namaḥ

189 sakaleśānāya namaḥ

190 kārtavoruavarapradādaya namaḥ

191 sarajase namaḥ

192 virajase namaḥ

193 puṁse namaḥ

194 pāvanāya namaḥ

१९५ पापनाशनाय नमः

१९६ परावरविनिर्मुक्ताय नमः

१९७ परंज्योतिषे नमः

१९८ पुरातनाय नमः

१९९ नाराज्योतिषे नमः

२०० अनेकात्मने नमः

२०१ स्वयंज्योतिषे नमः

२०२ सदाशिवाय नमः

२०३ दिव्यज्योतिर्मयाय नमः

२०४ सत्यविज्ञानभास्कराय नमः

२०५ नित्यशुद्धाय नमः

२०६ पराय नमः

२०७ पूर्णाय नमः

२०८ प्रकाशाय नमः

२०९ प्रकटोद्भवाय नमः

२१० प्रमादविताय नमः

२११ परेशाय नमः

२१२ परविक्रमाय नमः

२१३ योगिने नमः

२१४ योगाय नमः

195 pāpanāśanāya namaḥ

196 parāvaravinirmuktāya namaḥ

197 paraṁjyotiṣe namaḥ

198 purātanāya namaḥ

199 nārājyotiṣe namaḥ

200 anekātmane namaḥ

201 svayaṁjyotiṣe namaḥ

202 sadāśivāya namaḥ

203 divyajyotirmayāya namaḥ

204 satyavijñānabhāskarāya namaḥ

205 nityaśuddhāya namaḥ

206 parāya namaḥ

207 pūrṇāya namaḥ

208 prakāśāya namaḥ

209 prakaṭodbhavāya namaḥ

210 pramādaviatāya namaḥ

211 pareśāya namaḥ

212 paravikramāya namaḥ

213 yogine namaḥ

214 yogāya namaḥ

२१५ योगपाय नमः

२१६ योगाभ्यासप्रकाशनाय नमः

२१७ योक्त्रे नमः

२१८ मोक्त्रे नमः

२१९ विधात्रे नमः

२२० त्रात्रे नमः

२२१ पात्रे नमः

२२२ निरायुधाय नमः

२२३ नित्यमुक्ताय नमः

२२४ नित्ययुक्ताय नमः

२२५ सत्याय नमः

२२६ सत्यपरात्रमाय नमः

२२७ सत्त्वशुद्धिकराय नमः

२२८ सत्त्वाय नमः

२२९ सत्त्वभृतांगतये नमः

२३० श्रीधराय नमः

२३१ श्रीवपुषे नमः

२३२ श्रीमते नमः

२३३ श्रीनिवासाय नमः

२३४ अमरार्चिताय नमः

215 yogapāya namaḥ

216 yogābhyāsaprakāśanāya namaḥ

217 yoktre namaḥ

218 moktre namaḥ

219 vidhātre namaḥ

220 trātre namaḥ

221 pātre namaḥ

222 nirāyudhāya namaḥ

223 nityamuktāya namaḥ

224 nityayuktāya namaḥ

225 satyāya namaḥ

226 satyaparātramāya namaḥ

227 sattvaśuddhikarāya namaḥ

228 sattvāya namaḥ

229 sattvabhṛtāṁgataye namaḥ

230 śrīdharāya namaḥ

231 śrīvapuṣe namaḥ

232 śrīmate namaḥ

233 śrīnivāsāya namaḥ

234 amarārcitāya namaḥ

२३५ श्रीनिधये नमः

२३६ श्रीपतये नमः

२३७ श्रेष्ठाय नमः

२३८ श्रेयस्काय नमः

२३९ चरमाश्रयाय नमः

२४० त्यागिने नमः

२४१ त्यागार्थसंपन्नाय नमः

२४२ त्यागात्मने नमः

२४३ त्यागविग्रहाय नमः

२४४ त्यागलक्षणसिद्धात्मने नमः

२४५ त्यागज्ञाय नमः

२४६ त्यागकारणाय नमः

२४७ भागाय नमः

२४८ भोक्त्रे नमः

२४९ भोग्याय नमः

२५० भोगसाधनकारणाय नमः

२५१ भोगिने नमः

२५२ भोगार्थसंपन्नाय नमः

२५३ भोगज्ञानप्रकाशनाय नमः

२५४ केवलाय नमः

235 śrīnidhaye namaḥ

236 śrīpataye namaḥ

237 śreṣṭhāya namaḥ

238 śreyaskāya namaḥ

239 caramāśrayāya namaḥ

240 tyāgine namaḥ

241 tyāgārthasaṁpannāya namaḥ

242 tyāgātmane namaḥ

243 tyāgavigrahāya namaḥ

244 tyāgalakṣaṇasiddhātmane namaḥ

245 tyāgajñāya namaḥ

246 tyāgakāraṇāya namaḥ

247 bhāgāya namaḥ

248 bhoktre namaḥ

249 bhogyāya namaḥ

250 bhogasādhanakāraṇāya namaḥ

251 bhogine namaḥ

252 bhogārthasaṁpannāya namaḥ

253 bhogajñānaprakāśanāya namaḥ

254 kevalāya namaḥ

२५५ केशवाय नमः

२५६ कृष्णाय नमः

२५७ कंवाससे नमः

२५८ कमलालयाय नमः

२५९ कमलासनपूज्याय नमः

२६० हरये नमः

२६१ अज्ञानखंडनाय नमः

२६२ महात्मने नमः

२६३ महदादये नमः

२६४ महेशोत्तमवंदिता नमः

२६५ मनोबुद्धिविहीनात्मने नमः

२६६ मानात्मने नमः

२६७ मानवाध्पाय नमः

२६८ भुवनेशाय नमः

२६९ विभूतये नमः

२७० धृतये नमः

२७१ मेधायै नमः

२७२ स्मृतये नमः

२७३ दयायै नमः

२७४ दुःखदावानलाय नमः

255 keśavāya namaḥ

256 kṛṣṇāya namaḥ

257 kaṁvāsase namaḥ

258 kamalālayāya namaḥ

259 kamalāsanapūjyāya namaḥ

260 haraye namaḥ

261 ajñānakhaṁḍanāya namaḥ

262 mahātmane namaḥ

263 mahadādaye namaḥ

264 maheśottamavaṁditā namaḥ

265 manobuddhivihīnātmane namaḥ

266 mānātmane namaḥ

267 mānavādhpāya namaḥ

268 bhuvaneśāya namaḥ

269 vibhūtaye namaḥ

270 dhṛtaye namaḥ

271 medhāyai namaḥ

272 smṛtaye namaḥ

273 dayāyai namaḥ

274 duḥkhadāvānalāya namaḥ

२७५ बुधाय नमः

२७६ प्रबुद्धाय नमः

२७७ परमेश्वराय नमः

२७८ कामघ्ने नमः

२७९ क्रिधघ्ने नमः

२८० दंभदर्पमदापहाय नमः

२८१ अज्ञानतिमिरारये नमः

२८२ भवारये नमः

२८३ भुवनेश्वराय नमः

२८४ रूपकृते नमः

२८५ रूपभृते नमः

२८६ रूपिणे नमः

२८७ रूपात्मने नमः

२८८ रूपकारणाय नमः

२८९ रूपज्ञाय नमः

२९० रूपसाक्षिणे नमः

२९१ नामरूपाय नमः

२९२ गुणांतकाय नमः

२९३ अप्रमेयाय नमः

२९४ ओरमेयाय नमः

275 budhāya namaḥ

276 prabuddhāya namaḥ

277 parameśvarāya namaḥ

278 kāmaghne namaḥ

279 kridhaghne namaḥ

280 daṁbhadarpamadāpahāya namaḥ

281 ajñānatimirāraye namaḥ

282 bhavāraye namaḥ

283 bhuvaneśvarāya namaḥ

284 rūpakṛte namaḥ

285 rūpabhṛte namaḥ

286 rūpiṇe namaḥ

287 rūpātmane namaḥ

288 rūpakāraṇāya namaḥ

289 rūpajñāya namaḥ

290 rūpasākṣiṇe namaḥ

291 nāmarūpāya namaḥ

292 guṇāṁtakāya namaḥ

293 aprameyāya namaḥ

294 orameyāya namaḥ

२९५ प्रमाणाय नमः

२९६ प्रणवाश्रयाय नमः

२९७ प्रमाणरहिताय नमः

२९८ अचिंत्याय नमः

२९९ चेतनाविगताय नमः

३०० अजराय नमः

३०१ अक्षराय नमः

३०२ अक्षरमुक्ताय नमः

३०३ विज्वराय नमः

३०४ ज्वरनाशनाय नमः

३०५ विशिष्टाय नमः

३०६ वित्तशास्त्रिणे नमः

३०७ डृष्टाय नमः

३०८ डृष्टांतवर्जिताय नमः

३०९ गुणेशाय नमः

३१० गुणकायाय नमः

३११ गुणात्मने नमः

३१२ गुणभावनाय नमः

३१३ अनंतगुणसंपन्नाय नमः

३१४ गुणगर्भाय नमः

295 pramāṇāya namaḥ

296 praṇavāśrayāya namaḥ

297 pramāṇarahitāya namaḥ

298 aciṁtyāya namaḥ

299 cetanāvigatāya namaḥ

300 ajarāya namaḥ

301 akṣarāya namaḥ

302 akṣaramuktāya namaḥ

303 vijvarāya namaḥ

304 jvaranāśanāya namaḥ

305 viśiṣṭāya namaḥ

306 vittaśāstriṇe namaḥ

307 ḍṛṣṭāya namaḥ

308 ḍṛṣṭāṁtavarjitāya namaḥ

309 guṇeśāya namaḥ

310 guṇakāyāya namaḥ

311 guṇātmane namaḥ

312 guṇabhāvanāya namaḥ

313 anaṁtaguṇasaṁpannāya namaḥ

314 guṇagarbhāya namaḥ

३१५ गुणाधिपाय नमः

३१६ गुणेशाय नमः

३१७ गुणनाथाय नमः

३१८ गुणात्मने नमः

३१९ गणभावनाय नमः

३२० गणबंधवे नमः

३२१ विवेकात्मने नमः

३२२ गुणयुक्ताये नमः

३२३ पराक्रमिणे नमः

३२४ अतार्क्याय नमः

३२५ त्रातये नमः

३२६ अग्नये नमः

३२७ कृतज्ञाय नमः

३२८ सफलाश्रयाय नमः

३२९ यज्ञाय नमः

३३० यज्ञफलदात्रे नमः

३३१ यज्ञाय नमः repeated name

३३२ इज्याय नमः

३३३ अनरित्तनाय नमः

३३४ हिरण्यगर्भाय नमः

315 guṇādhipāya namaḥ

316 guṇeśāya namaḥ

317 guṇanāthāya namaḥ

318 guṇātmane namaḥ

319 gaṇabhāvanāya namaḥ

320 gaṇabaṁdhave namaḥ

321 vivekātmane namaḥ

322 guṇayuktāye namaḥ

323 parākramiṇe namaḥ

324 atārkyāya namaḥ

325 trātaye namaḥ

326 agnaye namaḥ

327 kṛtajñāya namaḥ

328 saphalāśrayāya namaḥ

329 yajñāya namaḥ

330 yajñaphaladātre namaḥ

331 yajñāya namaḥ repeated name

332 ijyāya namaḥ

333 anarittanāya namaḥ

334 hiraṇyagarbhāya namaḥ

३३५ श्रीगर्भाय नमः

३३६ खगर्भाय नमः

३३७ कुणपेश्वराय नमः

३३८ मायागर्भाय नमः

३३९ लोकगर्भाय नमः

३४० स्वयंबुवे नमः

३४१ भुदनांतकाय नमः

३४२ निष्पापाय नमः

३४३ निबिडाय नमः

३४४ नंदिने नमः

३४५ बोधिने नमः

३४६ बोधसनाश्राय नमः

३४७ बोधात्मने नमः

३४८ बोधनात्मने नमः

३४९ भेददैतंडखंडनाय नमः

३५० स्वाभाव्याय नमः

३५१ भावनिर्मुक्ताय नमः

३५२ व्यक्ताय नमः

३५३ अव्यक्तस्माश्रयाय नमः

३५४ नित्यतृताय नमः

335 śrīgarbhāya namaḥ

336 khagarbhāya namaḥ

337 kuṇapeśvarāya namaḥ

338 māyāgarbhāya namaḥ

339 lokagarbhāya namaḥ

340 svayaṁbuve namaḥ

341 bhudanāṁtakāya namaḥ

342 niṣpāpāya namaḥ

343 nibiḍāya namaḥ

344 naṁdine namaḥ

345 bodhine namaḥ

346 bodhasanāśrāya namaḥ

347 bodhātmane namaḥ

348 bodhanātmane namaḥ

349 bhedadaitaṁḍakhaṁḍanāya namaḥ

350 svābhāvyāya namaḥ

351 bhāvanirmuktāya namaḥ

352 vyaktāya namaḥ

353 avyaktasmāśrayāya namaḥ

354 nityatṛotāya namaḥ

३५५ निराभासाय नमः

३५६ निर्वाणाय नमः

३५७ शरणाय नमः

३५८ सुहृदे नमः

३५९ गुह्येशाय नमः

३६० गुणगंभीराय नमः

३६१ गुणदोषनिवारणाय नमः

३६२ गुणसंगविहीनाय नमः

३६३ योगारेर्दर्पनाशनाय नमः

३६४ आनंदाय नमः

३६५ परमानंदाय नमः

३६६ स्वानंदसुखवर्धनाय नमः

३६७ सत्यानंदाय नमः

३६८ चिदानंदाय नमः

३६९ सर्वानंदपरायणाय नमः

३७० सद्रूपय नमः

३७१ सहजाय नमः

३७२ सत्याय नमः

३७३ स्वानंदाय नमः

३७४ सुमनोहराय नमः

355 nirāabhāsāya namaḥ

356 nirvāṇāya namaḥ

357 śaraṇāya namaḥ

358 suhṛde namaḥ

359 guhyeśāya namaḥ

360 guṇagaṁbhīrāya namaḥ

361 guṇadoṣanivāraṇāya namaḥ

362 guṇasaṁgavihīnāya namaḥ

363 yogārerdarpanāśanāya namaḥ

364 ānaṁdāya namaḥ

365 paramānaṁdāya namaḥ

366 svānaṁdasukhavardhanāya namaḥ

367 satyānaṁdāya namaḥ

368 cidānaṁdāya namaḥ

369 sarvānaṁdaparāyaṇāya namaḥ

370 sadrūpaya namaḥ

371 sahajāya namaḥ

372 satyāya namaḥ

373 svānaṁdāya namaḥ

374 sumanoharāya namaḥ

३७५ सर्वाय नमः

३७६ सर्वांतराय नमः

३७७ पूर्वात्पूर्वतराय नमः

३७८ स्वनयाय नमः

३७९ स्वपराय नमः

३८० स्वादये नमः

३८१ स्वंब्रह्मणे नमः

३८२ स्वतनवे नमः

३८३ स्वगाय नमः

३८४ स्ववाससे नमः

३८५ स्वविहिनीनयाय नमः

३८६ स्वनिधये नमः

३८७ स्वपराश्राय नमः

३८८ अनंताय नमः

३८९ आदिरूपाय नमः

३९० सूर्यमंडलमध्यगाय नमः

३९१ अमोधाय नमः

३९२ परमामोधाय नमः

३९३ परोक्षाय नमः

३९४ परदाय नमः

375 sarvāya namaḥ

376 sarvāṁtarāya namaḥ

377 pūrvātpūrvatarāya namaḥ

378 svanayāya namaḥ

379 svaparāya namaḥ

380 svādaye namaḥ

381 svaṁbrahmaṇe namaḥ

382 svatanave namaḥ

383 svagāya namaḥ

384 svavāsase namaḥ

385 svavihinīnayāya namaḥ

386 svanidhaye namaḥ

387 svaparāśrāya namaḥ

388 anaṁtāya namaḥ

389 ādirūpāya namaḥ

390 sūryamaṁḍalamadhyagāaya namaḥ

391 amodhāya namaḥ

392 paramāmodhāya namaḥ

393 parokṣāya namaḥ

394 paradāya namaḥ

३९५ कवये नमः

३९६ विश्वचक्षुषे नमः

३९७ विश्वसाक्षिणे नमः

३९८ विश्वबाहवे नमः

३९९ धनेश्वराय नमः

४०० धनंजयाय नमः

४०१ महातेजसे नमः

४०२ तेजिष्ठाय नमः

४०३ तैजसाय नमः

४०४ सुखिने नमः

४०५ ज्योतितिषे नमः

४०६ ज्योतिर्मयाय नमः

४०७ जेत्रे नमः

४०८ ज्योतिषां ज्योतिस्रात्मकाय नमः

४०९ ज्योतिषामपिज्योतिषे नमः

४१० जनकाय नमः

४११ जनमोहनाय नमः

४१२ जितेंद्रियाय नमह्

४१३ जितक्रोधाय नमः

४१४ जितात्मने नमः

395 kavaye namaḥ

396 viśvacakṣuṣe namaḥ

397 viśvasākṣiṇe namaḥ

398 viśvabāhave namaḥ

399 dhaneśvarāya namaḥ

400 dhanaṁjayāya namaḥ

401 mahātejase namaḥ

402 tejiṣṭhāya namaḥ

403 taijasāya namaḥ

404 sukhine namaḥ

405 jyotitiṣe namaḥ

406 jyotirmayāya namaḥ

407 jetre namaḥ

408 jyotiṣāṁ jyotisrātmakāya namaḥ

409 jyotiṣāmapijyotiṣe namaḥ

410 janakāya namaḥ

411 janamohanāya namaḥ

412 jiteṁdriyāya namah

413 jitakrodhāya namaḥ

414 jitātmane namaḥ

४१५ जितमानसाय नमः

४१६ जितसंगाय नमः

४१७ जितप्राणाय नमः

४१८ जितसंसारवासनाय नमः

४१९ निर्वासनाय नमः

४२० निरालंबाय नमः

४२१ निर्योगक्षेमवरिताय नमः

४२२ निरीहाय नमः

४२३ निरहंकाराय नमः

४२४ निराशिनिरूपाधिकाय नमः

४२५ नित्यभोदाय नमः

४२६ विविक्तात्मने नमः

४२७ विशुद्धोत्तमगौरवाय नमः

४२८ विद्यार्थिने नमः

४२९ परामर्थिने नमः

४३० श्रद्धार्थिने नमः

४३१ साधनात्मकाय नमः

४३२ प्रत्याहारिणे नमः

४३३ निराहारिणे नमः

४३४ सर्वाहारपरायणाय नमः

415 jitamānasāya namaḥ

416 jitasaṁgāya namaḥ

417 jitaprāṇāya namaḥ

418 jitasaṁsāravāsanāya namaḥ

419 nirvāsanāya namaḥ

420 nirālaṁbāya namaḥ

421 niryogakṣemavaritāya namaḥ

422 nirīhāya namaḥ

423 nirahaṁkārāya namaḥ

424 nirāśinirūpādhikāya namaḥ

425 nityabhodāya namaḥ

426 viviktātmane namaḥ

427 viśuddhottamagauravāya namaḥ

428 vidyārthine namaḥ

429 parāmarthine namaḥ

430 śraddhārthine namaḥ

431 sādhanātmakāya namaḥ

432 pratyāhāriṇe namaḥ

433 nirāhāriṇe namaḥ

434 sarvāhāraparāyaṇāya namaḥ

४३५ नित्यशुद्धाय नमः

४३६ निराकांक्षिणे नमः

४३७ पारायणपरायणाय नमः

४३८ अणोरणुतराय नमः

४३९ सूक्ष्माय नमः

४४० स्थूलाय नमः

४४१ स्थूलतराय नमः

४४२ एकाय नमः

४४३ अनेकरूपाय नमः

४४४ विश्वरूपाय नमः

४४५ सनातनाय नमः

४४६ नैकरूपाय नमः

४४७ विरूपात्मने नमः

४४८ नैकबोधमयाय नमः

४४९ नैकनाममयाय नमः

४५० नैकविद्याविवर्धनाय नमः

४५१ एकाय नमः

४५२ एकांतिकाय नमः

४५३ नानाभावविवर्जिताय नमः

४५४ एकाक्षराय नमः

435 nityaśuddhāya namaḥ

436 nirākāṁkṣiṇe namaḥ

437 pārāyaṇaparāyaṇāya namaḥ

438 aṇoraṇutarāya namaḥ

439 sūkṣmāya namaḥ

440 sthūlāya namaḥ

441 sthūlatarāya namaḥ

442 ekāya namaḥ

443 anekarūpāya namaḥ

444 viśvarūpāya namaḥ

445 sanātanāya namaḥ

446 naikarūpāya namaḥ

447 virūpātmane namaḥ

448 naikabodhamayāya namaḥ

449 naikanāmamayāya namaḥ

450 naikavidyāvivardhanāya namaḥ

451 ekāya namaḥ

452 ekāṁtikāya namaḥ

453 nānābhāvavivarjitāya namaḥ

454 ekākṣarāya namaḥ

४५५ बीजाय नमः

४५६ पूर्णबिंबाय नमः

४५७ सनातनाय नमः

४५८ मंत्रवीर्याय नमः

४५९ मंत्रबीजाय नमः

४६० शास्त्रवीर्याय नमः

४६१ जगत्पतये नमः

४६२ नानावीर्यधराय नमः

४६३ शत्रेशाय नमः

४६४ पृथिवीपतये नमः

४६५ प्राणेशाय नमः

४६६ प्राणदाय नमः

४६७ प्राणाय नमः

४६८ प्राणायामपरायणाय नमः

४६९ प्राणपंचकनिर्मुक्ताय नमः

४७० कोशपंचकवर्जिताय नमः

४७१ निस्च्चलाय नमः

४७२ निष्कलाय नमः

४७३ असंगाय नमः

४७४ निष्प्रपंचाय नमः

455 bījāya namaḥ

456 pūrṇabiṁbāya namaḥ

457 sanātanāya namaḥ

458 maṁtravīryāya namaḥ

459 maṁtrabījāya namaḥ

460 śāstravīryāya namaḥ

461 jagatpataye namaḥ

462 nānāvīryadharāya namaḥ

463 śatreśāya namaḥ

464 pṛthivīpataye namaḥ

465 prāṇeśāya namaḥ

466 prāṇadāya namaḥ

467 prāṇāya namaḥ

468 prāṇāyāmaparāyaṇāya namaḥ

469 prāṇapaṁcakanirmuktāya namaḥ

470 kośapaṁcakavarjitāya namaḥ

471 nisccalāya namaḥ

472 niṣkalāya namaḥ

473 asaṁgāya namaḥ

474 niṣprapaṁcāya namaḥ

४७५ निरामयाय नमः

४७६ निराधाराय नमः

४७७ निराकाराय नमः

४७८ निर्विकाराय नमः

४७९ निरंजनाय नमः

४८० निष्प्रतीताय नमः

४८१ निराभासाय नमः

४८२ निरासक्ताय नमः

४८३ निराकुलाय नमः

४८४ निष्ठासर्वगताय नमः

४८५ निरारंभाय नमः

४८६ निराश्रयाय नमः

४८७ निरंतराय नमः

४८८ सत्त्वगोप्त्रे नमः

४८९ शंताय नमः

४९० दांताय नमः

४९१ महामुनये नमः

४९२ निःशब्दाय नमः

४९३ सुकृताय नमः

४९४ स्वस्थाय नमः

475 nirāmayāya namaḥ

476 nirādhārāya namaḥ

477 nirākārāya namaḥ

478 nirvikārāya namaḥ

479 niraṁjanāya namaḥ

480 niṣpratītāya namaḥ

481 nirābhāsāya namaḥ

482 nirāsaktāya namaḥ

483 nirākulāya namaḥ

484 niṣṭhāsarvagatāya namaḥ

485 nirāraṁbhāya namaḥ

486 nirāśrayāya namaḥ

487 niraṁtarāya namaḥ

488 sattvagoptre namaḥ

489 śaṁtāya namaḥ

490 dāṁtāya namaḥ

491 mahāmunaye namaḥ

492 niḥśabdāya namaḥ

493 sukṛtāya namaḥ

494 svasthāya namaḥ

४९५ सत्यवादिने नमः

४९६ सुरेश्वराय नमः

४९७ ज्ञानदाय नमः

४९८ ज्ञानविःआनिने नमः

४९९ ज्ञातात्मने नमः

५०० आनंदपूरिताय नमः

५०१ ज्ञानयज्ञविदां दक्षाय नमः

५०२ ज्ञानाग्नये नमः

५०३ ज्वलनाय नमः

५०४ बुधाय नमः

५०५ दयावते नमः

५०६ भवरोगारये नमः

५०७ चिकित्साचरमागतये नमः

५०८ चंद्रमंडलमध्यस्थाय नमः

५०९ चंद्रकोटिसुशीतलाय नमः

५१० यंत्रकृते नमः

५११ परमाय नमः

५१२ यंत्रिणे नमः

५१३ यंत्रारूढपराजिताय नमः

५१४ यंत्रविदे नमः

495 satyavādine namaḥ

496 sureśvarāya namaḥ

497 jñānadāya namaḥ

498 jñānaviḥānine namaḥ

499 jñātātmane namaḥ

500 ānaṁdapūritāya namaḥ

501 jñānayajñavidāṁ dakṣāya namaḥ

502 jñānāgnaye namaḥ

503 jvalanāya namaḥ

504 budhāya namaḥ

505 dayāvate namaḥ

506 bhavarogāraye namaḥ

507 cikitsācaramāgataye namaḥ

508 caṁdramaṁḍalamadhyasthāya namaḥ

509 caṁdrakoṭisuśītalāya namaḥ

510 yaṁtrakṛte namaḥ

511 paramāya namaḥ

512 yaṁtriṇe namaḥ

513 yaṁtrārūḍhaparājitāya namaḥ

514 yaṁtravide namaḥ

५१५ यंत्रवासाय नमः

५१६ यंत्राधाराय नमः

५१७ धर्रधराय नमः

५१८ तत्त्वज्ञाय नमः

५१९ तत्त्वभूतात्मने नमः

५२० महत्तत्त्वप्रकाशनाय नमः

५२१ तत्त्वसंख्यानयोगज्ञाय नमः

५२२ सांख्यशास्त्रप्रवर्तकाय नमः

५२३ अनंतविक्रमाय नमः

५२४ देवाय नमः

५२५ माधवाय नमः

५२६ धनेश्वराय नमः

५२७ साधवे नमः

५२८ साधुवरिष्ठात्मने नमः

५२९ सावधानाय नमः

५३० अमरोत्त्माय नमः

५३१ निःसंकल्पाय नमः

५३२ निराधाराय नमः

५३३ दुर्धराय नमः

५३४ आत्मविदे नमः

515 yaṁtravāsāya namaḥ

516 yaṁtrādhārāya namaḥ

517 dharradharāya namaḥ

518 tattvajñāya namaḥ

519 tattvabhūtātmane namaḥ

520 mahattattvaprakāśanāya namaḥ

521 tattvasaṁkhyānayogajñāya namaḥ

522 sāṁkhyaśāstrapravartakāya namaḥ

523 anaṁtavikramāya namaḥ

524 devāya namaḥ

525 mādhavāya namaḥ

526 dhaneśvarāya namaḥ

527 sādhave namaḥ

528 sādhuvariṣṭhātmane namaḥ

529 sāvadhānāya namaḥ

530 amarottmāya namaḥ

531 niḥsaṁkalpāya namaḥ

532 nirādhārāya namaḥ

533 durdharāya namaḥ

534 ātmavide namaḥ

५३५ पतये नमः

५३७ प्रकराय नमः

५३८ वासवाय नमः

५३९ परेशाय नमः

५४० परमोदाराय नमः

५४१ प्रत्यक्‌चैतन्यदुर्गमाय नमः

५४२ दुराधर्षाय नमः

५४३ दुरावासाय नमः

५४४ दूरत्परिनाशनाय नमः

५४५ वेदविदे नमः

५४६ वेदकृते नमः

५४७ वेदाय नमः

५४८ वेदात्मने नमः

५४९ विमलाशयाय नमः

५५० विविक्तसेविने नमः

५५१ संसारशर्मनाशनाय नमः

५५२ ब्रह्मयोनये नमः

५५३ बृहद्योनये नमः

५५४ विश्वयोनये नमः

५५५ विदहवते नमः

535 pataye namaḥ

537 prakarāya namaḥ

538 vāsavāya namaḥ

539 pareśāya namaḥ

540 paramodārāya namaḥ

541 pratyakcaitanyadurgamāya namaḥ

542 durādharṣāya namaḥ

543 durāvāsāya namaḥ

544 dūratparināśanāya namaḥ

545 vedavide namaḥ

546 vedakṛte namaḥ

547 vedāya namaḥ

548 vedātmane namaḥ

549 vimalāśayāya namaḥ

550 viviktasevine namaḥ

551 saṁsāraśarmanāśanāya namaḥ

552 brahmayonaye namaḥ

553 bṛhadyonaye namaḥ

554 viśvayonaye namaḥ

555 vidahavate namaḥ

५५६ विशालाक्षाय नमः

५५७ विश्वनाथाय नमः

५५८ हाटकांगदभूषणाय नमः

५५९ अबाध्याय नमः

५६० जगदाराध्याय नमः

५६१ जगदार्जपालनाय नमः

५६२ जनवते नमः

५६३ धनवते नमः

५६४ धर्मिणे नमः

५६५ धर्मगाय नमः

५६६ धर्मवर्धनाय नमः

५६७ अमृताय नमः

५६८ शाश्वताय नमः

५६९ साध्याय नमः

५७० सिद्धिदाय नमः

५७१ सुमनोहराय नमः

५७२ स्वलुब्रह्मस्वलुस्थानाय नमः

५७३ मुनीनां परमागतये नमः

५७४ उपद्रेष्ट्रे नमः

५७५ श्रेष्ठाय नमः

556 viśālākṣāya namaḥ

557 viśvanāthāya namaḥ

558 hāṭakāṁgadabhūṣaṇāya namaḥ

559 abādhyāya namaḥ

560 jagadārādhyāya namaḥ

561 jagadārjapālanāya namaḥ

562 janavate namaḥ

563 dhanavate namaḥ

564 dharmiṇe namaḥ

565 dharmagāya namaḥ

566 dharmavardhanāya namaḥ

567 amṛtāya namaḥ

568 śāśvatāya namaḥ

569 sādhyāya namaḥ

570 siddhidāya namaḥ

571 sumanoharāya namaḥ

572 svalubrahmasvalusthānāya namaḥ

573 munīnāṁ paramāgataye namaḥ

574 upadreṣṭre namaḥ

575 śreṣṭhāya namaḥ

५७६ शुचिर्भूताय नमः

५७७ अनामयाय नमः

५७८ वेदसिद्धांतवेद्याय नमः

५७९ मानसाह्लादवर्धनाय नमः

५८० देहादन्याय नमः

५८१ गुणादन्याय नमः

५८२ लोकादन्याय नमः

५८३ विवेकविदे नमः

५८४ दुष्टस्वप्नहराय नमः

५८५ गुरवे नमः

५८६ गुरुवरोत्तमाय नमः

५८७ कर्मिणे नमः

५८८ कर्मविनिर्मुक्तमाय नमः

५८९ संन्यासिने नमः

५९० साधकेश्वराय नमः

५९१ सर्वभावबिहीनाय नमः

५९२ तृष्णासंगनिवारकाय नमः

५९३ त्यागिने नमः

५९४ त्यागवपुषे नमः

५९५ त्यागाय नमः

576 śucirbhūtāya namaḥ

577 anāmayāya namaḥ

578 vedasiddhāṁtavedyāya namaḥ

579 mānasāhlādavardhanāya namaḥ

580 dehādanyāya namaḥ

581 guṇādanyāya namaḥ

582 lokādanyāya namaḥ

583 vivekavide namaḥ

584 duṣṭasvapnaharāya namaḥ

585 gurave namaḥ

586 guruvarottamāya namaḥ

587 karmiṇe namaḥ

588 karmavinirmuktamāya namaḥ

589 saṁnyāsine namaḥ

590 sādhakeśvarāya namaḥ

591 sarvabhāvabihīnāya namaḥ

592 tṛṣṇāsaṁganivārakāya namaḥ

593 tyāgine namaḥ

594 tyāgavapuṣe namaḥ

595 tyāgāya namaḥ

५९७ त्यागकारणत्यागत्मने नमः

५९८ सहुरवे नमः

५९९ सुखदायकाय नमः

६०० दक्षाय नमः

६०१ दक्षादिवंद्याय नमः

६०२ ज्ञानवादप्रवर्तकाय नमः

६०३ शब्दब्रह्मयात्मने नमः

६०४ शब्दब्रह्मप्रकाशवते नमः

६०५ ग्रसुष्णवे नमः

६०६ प्रभविष्णवे नमः

६०७ सहिष्णवे नमः

६०८ विगतांतराय नमः

६०९ विद्वचित्तमाय नमः

६१० महावंद्याय नमः

६११ विशालोत्त्मवाङ्मुनये नमः

६१२ ब्रह्मविदे नमः

६१३ ब्रह्ममामावाय नमः

६१४ ब्रह्मवर्षये नमः

६१५ ब्राह्मणप्रियाय नमः

६१६ ब्रह्मणे नमः

597 tyāgakāraṇatyāgatmane namaḥ

598 sahurave namaḥ

599 sukhadāyakāya namaḥ

600 dakṣāya namaḥ

601 dakṣādivaṁdyāya namaḥ

602 jñānavādapravartakāya namaḥ

603 śabdabrahmayātmane namaḥ

604 śabdabrahmaprakāśavate namaḥ

605 grasuṣṇave namaḥ

606 prabhaviṣṇave namaḥ

607 sahiṣṇave namaḥ

608 vigatāṁtarāya namaḥ

609 vidvacittamāya namaḥ

610 mahāvaṁdyāya namaḥ

611 viśālottmavāṅmunaye namaḥ

612 brahmavide namaḥ

613 brahmamāmāvāya namaḥ

614 brahmavarṣaye namaḥ

615 brāhmaṇapriyāya namaḥ

616 brahmaṇe namaḥ

६१७ ब्रह्मप्रकाशात्मने नमः

६१८ ब्रह्मविद्याप्रकाशनाय नमः

६१९ अत्रिवंशप्रभूतात्मने नमः

६२० तासित्त्नवण्दिताय नमः

६२१ आत्मवासिने नमः

६२२ विधेयात्मने नमः

६२३ अत्रिवंशविवर्धनाय नमः

६२४ प्रवर्तनाय नमः

६२५ निवृत्तात्मने नमः

६२६ प्रलयोदकसंनिभाय नमः

६२७ नारायणाय नमः

६२८ महागर्भाय नमः

६२९ भार्गवप्रित्यकृत्तमाय नमः

६३० संकल्पदुःक्गदलनाय नमः

६३१ संसारतमनाशनाय नमः

६३२ विविक्रमाय नमः

६३३ त्रिधाकाराय नमः

६३४ त्रिमूर्तये नमः

६३५ त्रिगुणात्मकाय नमः

६३६ भेदरयहराय नमः

617 brahmaprakāśātmane namaḥ

618 brahmavidyāprakāśanāya namaḥ

619 atrivaṁśaprabhūtātmane namaḥ

620 tāoasittnavaṇditāya namaḥ

621 ātmavāsine namaḥ

622 vidheyātmane namaḥ

623 atrivaṁśavivardhanāya namaḥ

624 pravartanāya namaḥ

625 nivṛttātmane namaḥ

626 pralayodakasaṁnibhāya namaḥ

627 nārāyaṇāya namaḥ

628 mahāgarbhāya namaḥ

629 bhārgavaprityakṛttamāya namaḥ

630 saṁkalpaduḥkgadalanāya namaḥ

631 saṁsāratamanāśanāya namaḥ

632 vivikramāya namaḥ

633 tridhākārāya namaḥ

634 trimūrtaye namaḥ

635 triguṇātmakāya namaḥ

636 bhedarayaharāya namaḥ

६३७ तापत्रयन्वारकाय नमः

६३८ दोषत्रयविभेदिने नमः

६३९ संशयार्णवखंडनाय नमः

६४० असंशयाय नमः

६४१ असंमूढाय नमः

६४२ अवादिने नमः

६४३ राजवंदिताय नमः

६४४ राजयोगिने नमः

६४५ महायोगिने नमः

६४६ स्वभावगलिताय नमः

६४७ पुण्यश्लोकाय नमः

६४८ पवित्रांघ्रये नमः

६४९ ध्यानयोगपरायणाय नमः

६५० ध्यानस्थाय नमः

६५१ ध्यानगम्याय नमः

६५२ विधेयात्मने नमह्

६५३ पुरातनाय नमः

६५४ अविज्ञेयाय नमः

६५५ अंतरात्मने नमः

६५६ मुख्यबिंबसनातनाय नमः

637 tāpatrayanvārakāya namaḥ

638 doṣatrayavibhedine namaḥ

639 saṁśayārṇavakhaṁḍanāya namaḥ

640 asaṁśayāya namaḥ

641 asaṁmūḍhāya namaḥ

642 avādine namaḥ

643 rājavaṁditāya namaḥ

644 rājayogine namaḥ

645 mahāyogine namaḥ

646 svabhāvagalitāya namaḥ

647 puṇyaślokāya namaḥ

648 pavitrāṁghraye namaḥ

649 dhyānayogaparāyaṇāya namaḥ

650 dhyānasthāya namaḥ

651 dhyānagamyāya namaḥ

652 vidheyātmane namah

653 purātanāya namaḥ

654 avijñeyāya namaḥ

655 aṁtarātmane namaḥ

656 mukhyabiṁbasanātanāya namaḥ

६५७ जीवसंजीवनाय नमः

६५८ जीवाय नमः

६५९ चिद्विलासाय नमः

६६० चिदाश्रयाय नमः

६६१ महेन्द्राय नमः

६६२ अमरमान्याय नमः

६६३ योगेन्द्राय नमः

६६४ योगवित्तमाय नमः

६६५ योगधर्माय नमः

६६६ योगाय नमः

६६७ तत्त्वाय नमः

६६८ तत्त्वविनिश्चयाय नमः

६६९ नैकबाहवे नमः

६७० अनंतात्मने नमः

६७१ नैकनामपरात्रमाय नमः

६७२ नैकाक्षिणे नमः

६७३ नैकपादाय नमः

६७४ नाथनाथाय नमः

६७५ उत्तमोत्तमाय नमः

६७६ सहस्रशीर्ष्णे नमः

657 jīvasaṁjīvanāya namaḥ

658 jīvāya namaḥ

659 cidvilāsāya namaḥ

660 cidāśrayāya namaḥ

661 mahendrāya namaḥ

662 amaramānyāya namaḥ

663 yogendrāya namaḥ

664 yogavittamāya namaḥ

665 yogadharmāya namaḥ

666 yogāya namaḥ

667 tattvāya namaḥ

668 tattvaviniścayāya namaḥ

669 naikabāhave namaḥ

670 anaṁtātmane namaḥ

671 naikanāmaparātramāya namaḥ

672 naikākṣiṇe namaḥ

673 naikapādāya namaḥ

674 nāthanāthāya namaḥ

675 uttamottamāya namaḥ

676 sahasraśīrṣṇe namaḥ

६७७ पुरुषाय नमः

६७८ सहस्राक्षाय नमः

६७९ सहस्रपदे नमः

६८० सहस्ररूपपट्टशे नमः

६८१ सहस्रारमयोद्भवाय नमः

६८२ त्रिपादपुरुषाय नमः

६८३ त्रिपादूर्ध्व्य नमः

६८४ त्र्यंबकाय नमः

६८५ महावीर्याय नमः

६८६ योगविर्थविशारदाय नमः

६८७ विजयिने नमः

६८८ विनयिने नमः

६८९ जेत्रे नमः

६९० वीतरागिणे नमः

६९१ विराजिताये नमः

६९२ रुद्राय नमः

६९३ रौद्राय नमः

६९४ महाभीमाय नमः

६९५ प्राज्ञमुख्याय नमः

६९६ सदाशुचये नमः

677 puruṣāya namaḥ

678 sahasrākṣāya namaḥ

679 sahasrapade namaḥ

680 sahasrarūpapaṭṭaśe namaḥ

681 sahasrāramayodbhavāya namaḥ

682 tripādapuruṣāya namaḥ

683 tripādūrdhvya namaḥ

684 tryaṁbakāya namaḥ

685 mahāvīryāya namaḥ

686 yogavirthaviśāradāya namaḥ

687 vijayine namaḥ

688 vinayine namaḥ

689 jetre namaḥ

690 vītarāgiṇe namaḥ

691 virājitāye namaḥ

692 rudrāya namaḥ

693 raudrāya namaḥ

694 mahābhīmāya namaḥ

695 prājñamukhyāya namaḥ

696 sadāśucaye namaḥ

६९७ अंतज्योर्तिषे नमः

६९८ अनंयात्मने नमः

६९९ प्रत्यगात्मने नमः

७०० निरंतराय नमः

७०१ अरूपाय नमः

७०२ आत्मरूपाय नमः

७०३ सर्वभावविनिव्रृताय नमः

७०४ अंअतग़्शून्याय नमः

७०५ बहिःशून्याय नमः

७०६ शून्यात्मने नमः

७०७ शून्यभावनाय नमः

७०८ अंतःपूर्णाय नमः

७०९ बहिःपूर्णाय नमः

७१० पूर्णात्मने नमः

७११ पूर्णभावनाय नमः

७१२ अंतस्त्य्यागिने नमः

७१३ बहिस्त्यागिने नमः

७१४ त्यागात्मने नमः

७१५ सर्वयोगवते नमः

७१६ अंतर्योगिने नमः

697 aṁtajyortiṣe namaḥ

698 anaṁyāatmane namaḥ

699 pratyagātmane namaḥ

700 niraṁtarāya namaḥ

701 arūpāya namaḥ

702 ātmarūpāya namaḥ

703 sarvabhāvavinivrṛtāya namaḥ

704 aṁataġśūnyāya namaḥ

705 bahiḥśūnyāya namaḥ

706 śūnyātmane namaḥ

707 śūnyabhāvanāya namaḥ

708 aṁtaḥpūrṇāya namaḥ

709 bahiḥpūrṇāya namaḥ

710 pūrṇātmane namaḥ

711 pūrṇabhāvanāya namaḥ

712 aṁtastyyāgine namaḥ

713 bahistyāgine namaḥ

714 tyāgātmane namaḥ

715 sarvayogavate namaḥ

716 aṁtaryogine namaḥ

७१७ बहिर्योगिने नमः

७१८ सर्वयोगरायणाय नमः

७१९ अंतर्भोगिने नमः

७२० बहिर्भोगिने नमः

७२१ सर्वव्होविदुत्तमाय नमः

७२२ अंतर्निष्ठाय नमः

७२३ बहिर्निष्ठाय नमः

७२४ सर्वनिष्ठामयाय नमः

७२५ बाह्यांतर्विकुक्ताय नमः

७२६ बाह्यांतर्विवर्गिताय नमः

७२७ शंताय नमः

७२८ शुद्धाय नमः

७२९ विशुद्धाय नमः

७३० निर्वाणाय नमः

७३१ प्रकृतेः पराय नमः

७३२ अकालाय नमः

७३३ कालनेमिने नमः

७३४ कालकालाय नमः

७३५ जनेश्वराय नमः

७३६ कालात्मने नमः

717 bahiryogine namaḥ

718 sarvayogaoarāyaṇāya namaḥ

719 aṁtarbhogine namaḥ

720 bahirbhogine namaḥ

721 sarvavhoviduttamāya namaḥ

722 aṁtarniṣṭhāya namaḥ

723 bahirniṣṭhāya namaḥ

724 sarvaniṣṭhāmayāya namaḥ

725 bāhyāṁtarvikuktāya namaḥ

726 bāhyāṁtarvivargitāya namaḥ

727 śaṁtāya namaḥ

728 śuddhāya namaḥ

729 viśuddhāya namaḥ

730 nirvāṇāya namaḥ

731 prakṛteḥ parāya namaḥ

732 akālāya namaḥ

733 kālanemine namaḥ

734 kālakālāya namaḥ

735 janeśvarāya namaḥ

736 kālātmane namaḥ

७३७ कालवर्त्रे नमः

७३८ कालज्ञाय नमः

७३९ कालनाशनायन नमः

७४० कैवल्यपददात्रे नमः

७४१ जौवक्यसुखदायकाय नमः

७४२ कैवल्यकलनाधाराय नमः

७४३ निर्भराय नमः

७४४ हर्षवर्धनाय नमः

७४५ हृदयस्थाय नमः

७४६ हृषीकेशाय नमः

७४७ गोविंदाय नमः

७४८ गर्भवार्जिताय नमः

७४९ सकलागमपूज्याय नमः

७५० निगमाय नमः

७५१ निगमाश्रयाय नमः

७५२ पराशक्तये नमः

७५३ प्राकीर्तये नमः

७५४ परावृत्तये नमः

७५५ निधिस्मृतये नमः

७५६ परविद्यापराक्षांतये नमः

737 kālavartre namaḥ

738 kālajñāya namaḥ

739 kālanāśanāyana namaḥ

740 kaivalyapadadātre namaḥ

741 jauvakyasukhadāyakāya namaḥ

742 kaivalyakalanādhārāya namaḥ

743 nirbharāya namaḥ

744 harṣavardhanāya namaḥ

745 hṛdayasthāya namaḥ

746 hṛṣīkeśāya namaḥ

747 goviṁdāya namaḥ

748 garbhavārjitāya namaḥ

749 sakalāgamapūjyāya namaḥ

750 nigamāya namaḥ

751 nigamāśrayāya namaḥ

752 parāśaktaye namaḥ

753 prākīrtaye namaḥ

754 parāvṛttaye namaḥ

755 nidhismṛtaye namaḥ

756 paravidyāparākṣāṁtaye namaḥ

७५७ विभक्तये नमः

७५८ युक्तसद्गतये नमः

७५९ स्वप्रकाशाय नमः

७६० प्रकाशात्मने नमः

७६१परसंवेदनात्मकाय नमः

७६२ स्वसेव्याय नमः

७६३ स्वविदांस्वात्मने नमः

७६४ स्वसंवेद्याय नमः

७६५ अनघाय नमः

७६६ क्षमिणे नमः

७६७ स्वानुसंधानशिलात्मने नमः

७६८ स्वानुसंधानगोचराय नमः

७६९ स्वानुसंधानशून्यात्मने नमः

७७० स्वानुसंधानाश्रयाय नमः

७७१ स्वबोधदर्पणाय नमः

७७२ अभंगाय नमः

७७३ कंदर्पकुलनाशनाय नमः

७७४ ब्रह्मचारिणे नमः

७७५ ब्रह्मवेक्त्रे नमः

७७६ ब्राह्मणाय नमः

757 vibhaktaye namaḥ

758 yuktasadgataye namaḥ

759 svaprakāśāya namaḥ

760 prakāśātmane namaḥ

761parasaṁvedanātmakāya namaḥ

762 svasevyāya namaḥ

763 svavidāṁsvātmane namaḥ

764 svasaṁvedyāya namaḥ

765 anaghāya namaḥ

766 kṣamiṇe namaḥ

767 svānusaṁdhānaśilātmane namaḥ

768 svānusaṁdhānagocarāya namaḥ

769 svānusaṁdhānaśūnyātmane namaḥ

770 svānusaṁdhānāśrayāya namaḥ

771 svabodhadarpaṇāya namaḥ

772 abhaṁgāya namaḥ

773 kaṁdarpakulanāśanāya namaḥ

774 brahmacāriṇe namaḥ

775 brahmavektre namaḥ

776 brāhmaṇāya namaḥ

७७७ ब्रह्मवित्तमाय नमः

७७८ तत्त्वबोधाय नमः

७७९ सुधावर्षाय नमः

७८० पावनाय नमः

७८१ पापपावकाय नमः

७८२ ब्रह्मसूत्रवीधेयात्मने नमः

७८३ ब्रह्मसूत्रार्थनिर्णयाय नमः

७८४ आत्यंतिकाय नमः

७८५ महाकल्पाय नमः

७८६ संकल्पावर्तनाशनाय नमः

७८७ आधिव्याधिहराय नमः

७८८ संशयार्णववशोषकाय नमः

७८९ तत्त्वात्मज्ञातानसंदेशाय नमः

७९० महानुभवाविताय नमः

७९१ आत्मानुभवसंपन्नाय नमः

७९२ स्वानुबावसुखाश्रयायह् नमः

७९३ अचिंत्याय नमः

७९४ बृहद्भानवे नमः

७९५ प्रमदोत्कर्षनाशनाय नमः

७९६ अनिकेतप्रशातात्मने नमः

777 brahmavittamāya namaḥ

778 tattvabodhāya namaḥ

779 sudhāvarṣāya namaḥ

780 pāvanāya namaḥ

781 pāpapāvakāya namaḥ

782 brahmasūtravīdheyātmane namaḥ

783 brahmasūtrārthanirṇayāya namaḥ

784 ātyaṁtikāya namaḥ

785 mahākalpāya namaḥ

786 saṁkalpāvartanāśanāya namaḥ

787 ādhivyādhiharāya namaḥ

788 saṁśayārṇavavaśoṣakāya namaḥ

789 tattvātmajñātānasaṁdeśāya namaḥ

790 mahānubhavāvitāya namaḥ

791 ātmānubhavasaṁpannāya namaḥ

792 svānubāvasukhāśrayāyah namaḥ

793 aciṁtyāya namaḥ

794 bṛhadbhānave namaḥ

795 pramadotkarṣanāśanāya namaḥ

796 aniketapraśātātmane namaḥ

७९७ शून्यावासाय नमः

७९८ जगद्अपुषे नमः

७९९ चिद्गततये नमः

८०० चिन्मयाय नमः

८०१ चक्रिणे नमः

८०२ मायाचक्त्ररवर्तकाय नमः

८०३ सर्ववर्णविदारंभिणे नमः

८०४ सर्वारंभरायणाय नमः

८०५ पुराणाय नमः

८०६ प्रकराय नमः

८०७ दात्रे नमः

८०८ सुंदराय नमः

८०९ कनकांगदिने नमः

८१० अनसुयात्मजाय नमः

८११ दत्ताय नमः

८१२ सर्वज्ञाय नमः

८१३ सर्वकामदाय नमः

८१४ कामजिते नमः

८१५ कामपालाय नमः

८१६ कामिने नमः

797 śūnyāvāsāya namaḥ

798 jagadapuṣe namaḥ

799 cidgatataye namaḥ

800 cinmayāya namaḥ

801 cakriṇe namaḥ

802 māyācaktraoravartakāya namaḥ

803 sarvavarṇavidāraṁbhiṇe namaḥ

804 sarvāraṁbhaoarāyaṇāya namaḥ

805 purāṇāya namaḥ

806 prakarāya namaḥ

807 dātre namaḥ

808 suṁdarāya namaḥ

809 kanakāṁgadine namaḥ

810 anasuyātmajāya namaḥ

811 dattāya namaḥ

812 sarvajñāya namaḥ

813 sarvakāmadāya namaḥ

814 kāmajite namaḥ

815 kāmapālāya namaḥ

816 kāmine namaḥ

८१७ कामप्रदागमाय नमः

८१८ कामवते नमः

८१९ कामषाय नमः

८२० सर्वकामनिवर्तकाय नमः

८२१ सर्वकर्मफलोत्पत्तये नमः

८२२ सर्वकामफलप्रदाय नमः

८२३ सर्वकर्मफलैः पूज्याय नमः

८२४ सर्वकर्मफलाश्रयाय नमः

८२५ विश्वकर्मणे नमः

८२६ कृतात्मने नमः

८२७ कृतज्ञाय नमः

८२८ सर्वसाक्षिकाय नमः

८२९ सर्वारंभपरित्यागिने नमः

८३० जडोन्मत्तपिशाचवते नमः

८३१ भिक्षवे नमः

८३२ भिक्षाकराय नमः

८३३ भैक्षाहारिणे नमः

८३४ निराशमिणे नमः

८३५ अकूलाय नमः

८३६ अनुकूलाय नमः

817 kāmapradāgamāya namaḥ

818 kāmavate namaḥ

819 kāmaoiṣāya namaḥ

820 sarvakāmanivartakāya namaḥ

821 sarvakarmaphalotpattaye namaḥ

822 sarvakāmaphalapradāya namaḥ

823 sarvakarmaphalaiḥ pūjyāya namaḥ

824 sarvakarmaphalāśrayāya namaḥ

825 viśvakarmaṇe namaḥ

826 kṛtātmane namaḥ

827 kṛtajñāya namaḥ

828 sarvasākṣikāya namaḥ

829 sarvāraṁbhaparityāgine namaḥ

830 jaḍonmattapiśācavate namaḥ

831 bhikṣave namaḥ

832 bhikṣākarāya namaḥ

833 bhaikṣāhāriṇe namaḥ

834 nirāśamiṇe namaḥ

835 akūlāya namaḥ

836 anukūlāya namaḥ

८३७ विकलाय नमः

८३८ अकलाय नमः

८३९ जटिलाय नमः

८४० वनचारिणे नमः

८४१ दंडिने नमः

८४२ मुंडिने नमः

८४३ गंडिने नमः

८४४ देहधर्मविहीनात्मने नमः

८४५ एकाकिने नमः

८४६ संगवर्जिताय नमः

८४७ आशमिणे नमः

८४८ अनाश्रमारंभाय नमः

८४९ अनाचारिणे नमः

८५० कर्मवर्जिताय नमः

८५१ असंदेहिव नमः

८५२ संदेहिने नमः

८५३ नकिंचिद्..चरिंचनाय नमः

८५४ नृदेहिने नमः

८५५ देहशून्याय नमः

८५६ नाभाविने नमः

837 vikalāya namaḥ

838 akalāya namaḥ

839 jaṭilāya namaḥ

840 vanacāriṇe namaḥ

841 daṁḍine namaḥ

842 muṁḍine namaḥ

843 gaṁḍine namaḥ

844 dehadharmavihīnātmane namaḥ

845 ekākine namaḥ

846 saṁgavarjitāya namaḥ

847 āśamiṇe namaḥ

848 anāśramāraṁbhāya namaḥ

849 anācāriṇe namaḥ

850 karmavarjitāya namaḥ

851 asaṁdehiva namaḥ

852 saṁdehine namaḥ

853 nakiṁcid..cariṁcanāya namaḥ

854 nṛdehine namaḥ

855 dehaśūnyāya namaḥ

856 nābhāvine namaḥ

८५७ भावनिर्गताय नमः

८५८ नाब्रह्मणे नमः

८५९ परब्रह्मणे नमः

८६० स्वयमेव निराकुलाय नमः

८६१ अनधाय नमः

८६२ असुरवे नमः

८६३ नाथनाथोत्त्माय नमः

८६४ गुरवे नमः

८६५ द्विभूजाय नमः

८६६ प्राकृताय नमः

८६७ जनकाय नमः

८६८ पितामहाय नमः

८६९ अनात्मने नमः

८७० नच नानात्मने नमः

८७१ नींतये नमः

८७२ नीतिमतां वराय नमः

८७३ सहजाय नमः

८७४ सडृशाय नमः

८७५ सिद्धाय नमः

८७६ एकाय नमः

857 bhāvanirgatāya namaḥ

858 nābrahmaṇe namaḥ

859 parabrahmaṇe namaḥ

860 svayameva nirākulāya namaḥ

861 anadhāya namaḥ

862 asurave namaḥ

863 nāthanāthottmāya namaḥ

864 gurave namaḥ

865 dvibhūjāya namaḥ

866 prākṛtāya namaḥ

867 janakāya namaḥ

868 pitāmahāya namaḥ

869 anātmane namaḥ

870 naca nānātmane namaḥ

871 nīṁtaye namaḥ

872 nītimatāṁ varāya namaḥ

873 sahajāya namaḥ

874 saḍṛśāya namaḥ

875 siddhāya namaḥ

876 ekāya namaḥ

८७७ चिंन्मात्राय नमः

८७८ नकर्त्त्रे नमः

८७९ कर्त्त्रे नमः

८८० भोक्त्रे नमः

८८१ भोगविवर्जिताय नमः

८८२ तुरीयाय नमः

८८३ तुरीयातीताय नमः

८८४ स्वच्छाय नमः

८८५ सर्वमयाय नमः

८८६ सर्वाधिष्ठानरूपाय नमः

८८७ सर्वध्येववर्जिताय नमः

८८८ सर्वलोकनिवासात्मने नमः

८८९ सकलोत्त्मवंदिताय नमः

८९० देहभृते नमः

८९१ देहकृते नमः

८९२ देहात्मने नमः

८९३ देहभावनाय नमः

८९४ देहिने नमः

८९५ देहविभक्ताय नमः

८९६ देहभावप्रकाशनाय नमः

877 ciṁnmātrāya namaḥ

878 nakarttre namaḥ

879 karttre namaḥ

880 bhoktre namaḥ

881 bhogavivarjitāya namaḥ

882 turīyāya namaḥ

883 turīyātītāya namaḥ

884 svacchāya namaḥ

885 sarvamayāya namaḥ

886 sarvādhiṣṭhānarūpāya namaḥ

887 sarvadhyevavarjitāya namaḥ

888 sarvalokanivāsātmane namaḥ

889 sakalottmavaṁditāya namaḥ

890 dehabhṛte namaḥ

891 dehakṛte namaḥ

892 dehātmane namaḥ

893 dehabhāvanāya namaḥ

894 dehine namaḥ

895 dehavibhaktāya namaḥ

896 dehabhāvaprakāśanāya namaḥ

८९७ लयस्थाय नमः

८९८ लयविदे नमः

८९९ लयाभावाय नमः

९०० भोदवते नमः

९०१ लयातीताय नमः

९०२ लयस्यांताय नमः

९०३ लयभावनिवारणाय नमः

९०४ विसुखाय नमः

९०५ प्रमुखाय नमः

९०६ प्रत्यड्मुखवदाचरिणे नमः

९०७ विश्वभुजे नमः

९०८ विश्वधृषे नमः

९०९ विश्वाय नमः

९१० विश्वक्षेमकरायान नमः

९११ अविक्षिप्राय नमः

९१२ अप्रमादिने नमः

९१३ परर्धये नमः

९१४ परमार्थड्डशे नमः

९१५ स्वानुभावबिहीनाय नमः

९१६ स्वानुभावप्रकाशनाय नमः

897 layasthāya namaḥ

898 layavide namaḥ

899 layābhāvāya namaḥ

900 bhodavate namaḥ

901 layātītāya namaḥ

902 layasyāṁtāya namaḥ

903 layabhāvanivāraṇāya namaḥ

904 visukhāya namaḥ

905 pramukhāya namaḥ

906 pratyaḍmukhavadācariṇe namaḥ

907 viśvabhuje namaḥ

908 viśvadhṛṣe namaḥ

909 viśvāya namaḥ

910 viśvakṣemakarāyāna namaḥ

911 avikṣiprāya namaḥ

912 apramādine namaḥ

913 parardhaye namaḥ

914 paramārthaḍḍaśe namaḥ

915 svānubhāvabihīnāya namaḥ

916 svānubhāvaprakāśanāya namaḥ

९१७ निरिंद्रियाय नमः

९१८ निर्बुद्धये नमः

९१९ निरभासाय नमः

९२० निराकृताय नमः

९२१ निरहंकाराय नमः

९२२ रूपात्मने नमः

९२३ निर्वपुषे नमः

९२४ सकलाश्रयाय नमः

९२५ शोकदुःखहराय नमः

९२६ भोगमोक्षफलप्रदाय नमः

९२७ सुप्रसन्नाय नमः

९२८ सूक्ष्माय नमः

९२९ शब्दब्रह्मार्थसंग्रहाय नमः

९३० आगमापायशून्याय नमः

९३१ स्थानदाय नमः

९३२ सतांगतये नमः

९३३ अकृताय नमः

९३४ सुकृताय नमः

९३५ कृतकर्मविनिर्वृताय नमः

९३६ भेदत्रयनिर्निर्गताय नमः

917 niriṁdriyāya namaḥ

918 nirbuddhaye namaḥ

919 nirabhāsāya namaḥ

920 nirākṛtāya namaḥ

921 nirahaṁkārāya namaḥ

922 rūpātmane namaḥ

923 nirvapuṣe namaḥ

924 sakalāśrayāya namaḥ

925 śokaduḥkhaharāya namaḥ

926 bhogamokṣaphalapradāya namaḥ

927 suprasannāya namaḥ

928 sūkṣmāya namaḥ

929 śabdabrahmārthasaṁgrahāya namaḥ

930 āgamāpāyaśūnyāya namaḥ

931 sthānadāya namaḥ

932 satāṁgataye namaḥ

933 akṛtāya namaḥ

934 sukṛtāya namaḥ

935 kṛtakarmavinirvṛtāya namaḥ

936 bhedatrayanirnirgatāya namaḥ

९३७ देहत्रयविनिर्गताय नमः

९३८ सर्वकाममयाय नमः

९३९ सर्वकामनिर्वर्तकाय नमः

९४० सिद्धेश्वराय नमः

९४१ अजराय नमः

९४२ पंचबाणदर्पहुताशनाय नमः

९४३ चतुरक्षरबीजात्मने नमः

९४४ स्वभुवे नमः

९४५ चित्कीर्तिभृषणाय नमः

९४६ अगाधबुद्धये नमः

९४७ अक्षुब्धाय नमः

९४८ चन्द्रसूर्याग्निलोचनाय नमः

९४९ यमदंष्ट्राय नमः

९५० अतिससंहर्त्रे नमः

९५१ परमानंदसागराय नमः

९५२ लीलाविश्वंभराय नमः

९५३ भानवे नमः

९५४ भैराय नमः

९५५ भीमलोचनाय नमः

९५६ ब्रह्मचर्मंबराय नमः

937 dehatrayavinirgatāya namaḥ

938 sarvakāmamayāya namaḥ

939 sarvakāmanirvartakāya namaḥ

940 siddheśvarāya namaḥ

941 ajarāya namaḥ

942 paṁcabāṇadarpahutāśanāya namaḥ

943 caturakṣarabījātmane namaḥ

944 svabhuve namaḥ

945 citkīrtibhṛṣaṇāya namaḥ

946 agādhabuddhaye namaḥ

947 akṣubdhāya namaḥ

948 candrasūryāgnilocanāya namaḥ

949 yamadaṁṣṭrāya namaḥ

950 atisasaṁhartre namaḥ

951 paramānaṁdasāgarāya namaḥ

952 līlāviśvaṁbharāya namaḥ

953 bhānave namaḥ

954 bhairāya namaḥ

955 bhīmalocanāya namaḥ

956 brahmacarmaṁbarāya namaḥ

९५७ कालाय नमः

९५८ अचलाय नमः

९५९ चलनांतकाय नमः

९६० आदिदेवाय नमः

९६१ जगद्योनये नमः

९६२ वासवारिविमर्दनाय नमः

९६३ विकर्मकर्मकर्मज्ञाय नमः

९६४ अनन्यगमकाय नमः

९६५ आगमाय नमः

९६६ अबध्वकर्मशून्याय नमः

९६७ कामरागकुलक्षयाय नमः

९६८ योगगांधकारमथनाय नमः

९६९ पद्मजन्मादिवंदिताय नमः

९७० भक्तकामाय नमः

९७१ अग्रजाय नमः

९७२ चक्रिणे नमः

९७३ भावनिर्भावभावकाय नमः

९७४ भेदांतकाय नमः

९७५ महते नमः

९७६ अग्नेयाय नमः

957 kālāya namaḥ

958 acalāya namaḥ

959 calanāṁtakāya namaḥ

960 ādidevāya namaḥ

961 jagadyonaye namaḥ

962 vāsavārivimardanāya namaḥ

963 vikarmakarmakarmajñāya namaḥ

964 ananyagamakāya namaḥ

965 āgamāya namaḥ

966 abadhvakarmaśūnyāya namaḥ

967 kāmarāgakulakṣayāya namaḥ

968 yogagāṁdhakāramathanāya namaḥ

969 padmajanmādivaṁditāya namaḥ

970 bhaktakāmāya namaḥ

971 agrajāya namaḥ

972 cakriṇe namaḥ

973 bhāvanirbhāvabhāvakāya namaḥ

974 bhedāṁtakāya namaḥ

975 mahate namaḥ

976 agneyāya namaḥ

९७७ निगूहाय नमः

९७८ गोचरांतकाय नमः

९७९ कालाग्निशमनाय नमः

९८० शंखचक्रपद्मगदाधराय नमः

९८१ दीप्ताय नमः

९८२ दीनपतये नमः

९८३ शास्त्रे नमः

९८४ स्वच्च्चंदाय नमः

९८५ मुक्तिदायकाय नमः

९८६ व्योमधर्मांबराय नमः

९८७ भेस्त्रे नमः

९८८ भस्मधारिणे नमः

९८९ धराधराय नमः

९९० धर्मगुप्ताय नमः

९९१ अन्वयात्मने नमः

९९२ व्यतिरेकार्थनिर्णयाय नमः

९९३ एकोनेकगुणाभासाभासनिर्भावर्जिताय नमः

९९४ भावाभावस्वभावात्मने नमः

९९५ भावाव्हाविभावविदे नमः

९९६ योगिहृदयविश्रामाय नमः

977 nigūhāya namaḥ

978 gocarāṁtakāya namaḥ

979 kālāgniśamanāya namaḥ

980 śaṁkhacakrapadmagadādharāya namaḥ

981 dīptāya namaḥ

982 dīnapataye namaḥ

983 śāstre namaḥ

984 svacccaṁdāya namaḥ

985 muktidāyakāya namaḥ

986 vyomadharmāṁbarāya namaḥ

987 bhestre namaḥ

988 bhasmadhāriṇe namaḥ

989 dharādharāya namaḥ

990 dharmaguptāya namaḥ

991 anvayātmane namaḥ

992 vyatirekārthanirṇayāya namaḥ

993 ekonekaguṇābhāsābhāsanirbhāvarjitāya namaḥ

994 bhāvābhāvasvabhāvātmane namaḥ

995 bhāvāvhāvibhāvavide namaḥ

996 yogihṛdayaviśrāmāya namaḥ

९९७ अनंतविद्याविवर्धनाय नमः

९९८ विघ्नांतकाय नमः

९९९ त्रिकालज्ञाय नमः

१००० तत्त्वात्मज्ञानसागराय नमः

997 anaṁtavidyāvivardhanāya namaḥ

998 vighnāṁtakāya namaḥ

999 trikālajñāya namaḥ

1000 tattvātmajñānasāgarāya namaḥ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.